တကယ္လို႔တစ္ပါးသူေတြအက်ိဳးရိွဖို႔အတြက္ႏွင့္၊အမွန္အတိုင္းရိွတဲ့တရားေတြကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ဂုဏ္ေက်းဇူးေတြကိုေပးစပ္တာနဲ႔တူတယ္။

150,တကယ့္အက်ိဳးရိွတဲ့အရာကိုသိၿပီးစုေစာင္းလာတဲ့သူအတြက္ေတာ့၊မထူးဆန္းေတာ့တဲ့အျပင္၊ဒီဘဝနွင့္သံသရာထဲမွာ၊အမွန္အတိုင္းကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရမယ္။တကယ္လို့တစ္ပါသူကိုအမွန္အတိုင္းနားလည္ေအာင္ရွင္းျပေပးႏိုင္တဲသူသ ည္ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုေပးစပ္တာနဲ႔တူတယ္။ျမတ္စြာဘုရား၊က်င့္ျကံလာတဲ့တရားကိုသူတို့တေတြဆက္ဆက္ျပီးလုပ္လာခဲတာ၊တစ္ပါးသူေတြအက်ိဳးျဖစ္ဖို့အတြက္ျဖစ္တယ္။