ရဟန္းဘာ‌ေၾကာင့္ျပဳရတာလဲ

(ပရဟိတဗုဒ္ဓသာသနာျပန့်ပွားေရး)

“ရဟန္းဘာေၾကာင့္ျပဳရတာလဲ?”

တပည့္——>ဆရာမကိုအရိုအ​ေသေ​​ေပးပါတယ္။
ရဟန္းျပဳမယ့္ပုဂၢိဳလ္သည္ဘယ္လိုဂုဏ္ေတ​ွနဲ႔ြပည့္စံုမှ ရဟန္းျပဳႏိုင္ဖို႔သင့္ေတာ္ဘာသလဲခင္ဗ်ာ?

ဆရာမ——->ရဟန္းျပဳတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာသိရမယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ပုထုဇဥ္ျဖစ္ၿပီးေနရင္းထိုင္ရင္းနဲ႔ဘာေၾကာင့္ရဟန္းသြားျပဳရတာလဲ?

တပည့္—>ရိုးရာအစဥ္အဆက္သ ​ေဘာ အ ​ေနနဲ႔ရဟန္းျပဳတာျဖစ္သြားၿပီးဆရာမ

ဆရာမ–>မြတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုမသိနားမလည္တဲ့ရိုးရာေတွြဖစ္ေနတယ္။ကိေလသာကင္းရွင္းေတာ္တဲ့ျမတ္စြာဘုရားကအမှန္အတိုင္းရွိတဲ့တရားကိုသိေတာ္မူသြားတယ္။ကိေလသာေတွကိုျခစ္ထုတ္ဖို႔နဲ႔ၿငိမ္းဖို႔အတွက်ကခက္ခဲၿပီးေလးနက္တဲ့ကိစၥလည္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုသိေတာ္မူသြားတယ္။ြမတ္စြာဘုရားကအမှန္ တကယ္ရိွတဲ့တရားေတွအားလံုးကိုဆိုဆံုးမသြားတယ္။နာၾကားရတဲ့သူေတွ​​ေဝဖန္ပိုင္းျခားၿပီးနားလည္တဲ့သူေတွြဖစ္ၿပီးအဲဒီမ​ှန္ကန္တဲ့သိမႈ၊နားလည္မႈေတွသည္တေျဖးေျဖးနဲ႔မသိမႈေတွကိုေလ်ာ့နည္းဖို႔အတြက္နဲ႔ကိေလသာေတွအားလံုးပေးပ်ာက္ဖို႔အတြက္အဓိကအေၾကာင္းျဖစ္တယ္။တရားေတာ္ေတွကိုနားမလည္တဲ့သူေတွ ကိုယ့္ရဲ႕ကိေလသာေတွကိုမမြင္ၾကဘူး။ၿပီးေတာ့လည္းပုထုဇဥ္ဘဝကိုစြန္႔လြတ္ဖို႔အကျင့္ဗီဇ​ ​ေတွကိုမစုေဆာင္းလာခဲ့ဘူး။ြပီးေတာ့ရဟန္းသြားဝတ္ၾကတယ္။အဲဒါကိုကမှန္ကန္ြပီးေျဖာင့္မတ္တဲ့သူမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ဘာ​ေၾကာင့္ရဟန္းျပဳတာလဲလို႔ေမးရင္အဲဒီအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ရဟန္းျပဳတယ္လို႔ေျဖၾကတယ္။ဒါေပမယ့္တရားေတာ္ေတွကိုနားလည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ရဟန္းဝတ်တာမဟုတ္ၾကဘူး။ြပီးေတာ့ကိုယ့္ရဲ႕အက်င့္ဗီဇကိုသိၿပီးတရားေတာ္ေတွကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔အတြက္ႏွင့္ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတွနဲ႔ကိေလသာေတွကိုျခစ္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ရဟန္းျပဳဖို႔သင့္ေတာ္ြပီးလာ?ရဟန္းဝတ္ျခင္းသည္အမ်ားသူေတွရိွခိုးဖို႔ႏွင့္ေအးေအးေဆးေဆးေနႏိုင္ဖို႔အတွက္ရဟန္းျပဳတာမဟုတ္ဘူး။တကယ္ေတာ့ကိေလသာေတွကိုျမင္ၿပီးကိေလသာရဲ႕အျပစ္ေတွကိုလည္းျမင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ရဟန္းျပဳရျခင္းျဖစ္တယ္။ေနာက္ၿပီးတရားေတာ္ေတွကိုနားလည္သေဘာေပါက္မႈေတွနဲ႔အတူကိေလသာေတွြခစ္ထုတ္ဖို႔အတြက္နည္းလမ္းတစ္လမ္းပဲရိွတယ္ဆိုတာသိလိုက္ရတယ္။ဒါေၾကာင့္ရဟန္းျပဳြပီးတရားေတွကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔ႏွင့္ ပုထုဇဥ္ေတွထက္ပိုၿပီးကိေလသာေတွကိုျခစ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔တေန႔တာဘဝမွာလႈပ္ရှားသြားလာမႈႏနှင့္ေနထိုင္မႈေတွကာပုထုဇဥ္ဘဝႏွင့္ရဟန္းဘဝကတကယ့္ကိုကွာြခားလှတယ္။ပုထုဇဥ္ေတွအ​​ေပျာ်အပါးေတွရဲ႕အျပစ္ေတွကိုျမင္ရဲ႕လာ?

တပည့္—>သိမ့္ၿပီးေတာ့မမြင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ–>သိမ့္မမြင္ဘူးဟုတ္၊ေန႔တိုင္းေပ်ာ္ရြင္တဲ့အေၾကာင္းေတွရိွေသးတယ္။ၿပီးေတာ့ပုထုဇဥ္ဘဝက​ ​ေနစွန္႔လႊတ္ၿပီးရဟန္းဘဝကိုကူးေျပာင္းကာပုထုဇဥ္ဘဝက ြပဳခဲ့တဲ့အျပဳအမူေတွအားလံုးကိုေရှာင္ရှားရတဲ့ရဟန္းျဖစ္သြားတယ္။ပုထုဇဥ္ဘဝလိုမ်ိဳးေရှ့ဆက္ၿပီးေနထိုင္လို႔မ​
ရ ​ေတာ့ဘူး။ရယ္ရဖို႔အတြက္ေျပာကစားတာေတာင္မှရဟန္းေတွနဲ႔သင့္ေတာ္ရဲ႕လာ?

တပည့္->မသင့္ေတာ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ->မသင့္ေတာ္ဘူးဟုတ္၊ဒါေပမယ့္ပုထုဇဥ္ဘဝကေျပာင္ေလွာင္ၿပီးရယ္ကစားလို႔ရတယ္။ြမတ္စြာဘုရားရဲ႕အမ်ိဳးအႏြယ္ေတွအားလံုးပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားၾကတယ္။ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့အရာေတွအမ်ားႀကီးရွိတယ္။အဖက္ဖက္မှ ​ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတွနဲ႔ျပည့္စံုတယ္။ဒါေပမယ့္ကိေလသာေတွြခစ္ထုတ္ဖို႔အတြက္စြန္႔လြတ္လို႔ရၾကတယ္။တကယ့္အကျင့္ဗီ​ဇ ​ေတွြဖစ္တယ္။ဘယ္သူကမှအတင္းအဓမၼသြားၿပီးရဟန္းမဝတ္ခိုင္းဘူး။ဒါေၾကာင့္မို႔ရဟန္းဝတ္ဖို႔အ ​ေလာင္းစားလုပ္ျခင္း၊တိုက္တြန္းျခင္း၊စြဲေဆာင္ျခင္းေတွမရိွၾကဘူး။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ရဟန္းျပဳၿပီးရင္ပုထုဇဥ္လိုမ်ိဳးေနလို႔မရေတာ့ဘူး။
တရားေတာ္ေတွကိုေလ့လာသင္ၾကားရမယ္။ြမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ ပည့္ညႇပ္ထားတဲ့ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္အတိုင္းကျင့္ၾကံၿပီးေနထိုင္ရမယ္။ရဟန္းျပဳၿပီးတရားေတာ္ေတွကိုမသင္ၾကားမေလ့လာဘူး၊ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတွနဲ႔အညီမကျင့္ၾကံဘူးဆိုရင္ ရရဲ႕လာ?

တပည့္->မရပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ->အဲဒါဆိုဘာေၾကာင့္ရဟန္းျပဳတာလဲ?ရဟန္းဝတ္ၿပီးတရားေတာ္ေတွကိုမသင္ၾကားမေလ့လာဘူး။ဝိနည္းေတာ္အတိုင္းမကျင့္ၾကံဘူးဆိုရင္ဘာေၾကာင့္ရဟန္းျပဳတာလဲ?

တပည့္–>တကယ္ဆိုရင္ရဟန္းမဝတ္ခင္တရား​ေတာ္ေတွကိုအရင္ေလ့လာသင္ၾကားရမယ္။

ဆရာမ–>သိမ့္ေသခ်ာတာေပါ့၊ဘာေၾကာင့္လဲဆို​ေတာ့“ရတနာသံုးပါးကိုဆည္းကပ္ပါ၏”ဟုအဲလိုဆိုတဲ့သူက ရတနာသံုးပါးကို၊ယံုကြည်ရာေရာက္တယ္။နာၾကားဖူးတဲ့တရားေတာ္ေတွကို၊နားလည္ဖို႔အတြက္ႏွင့္မှန်ကန်စြာနဲ႔အေသးစိတ္ပိုၿပီးခိုင္ျမဲေအာင္သိရမယ္။တရားေတာ္ေတွကိုတစ္လံုး၊ႏွစ္လံုးနာၾကားရယံုနဲ႔မလံုေလာက္ဘူး။တကယ္လို႔ဒါက“ကိေလသာကင္းရွင္းေတာ္မူတဲ့ျမတ္စြာဘုရာပဲ”ဆိုၿပီးနာၾကားခဲ့ရင္ေတာင္မှအဲေလာက္နဲ႔မလံုေလာက္ေသးဘူး။ြမတ္စြာဘုရားရဲ႕ဂုဏ္ေကျးဇူးေတွကဘယ္ေလာက္ထိမ်ားသလဲဆိုတာမသိေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။တရားတာ္ေတွကိုနာၾကားျခင္းမှ နားလည္သေဘာေပါက္မယ္ဆိုရင္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အရာေတွအားလံုးကာသိသလိုလို၊နားလည္သလိုလိုနဲ႔ြပန္ြပီးေတာ့ဘယ္အရာကိုမှနားမလည္ေတာ့ဘူး။ဒါ့အျပင္နားလည္မႈပါမွားေသးတယ္။ဒါကိုသက္ေသပြသြားတာကတရားေတာ္ေတွကာအေသးစိတ္ေလးနက်လှတယ္။နားလည္မႈမှန္ၿပီးအျမင္မှန္ဖို႔စုေစာင္းလာခဲ့တဲ့သူကလြဲလို႔မြတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတွကိုလြယ္လြယ္နဲ႔နားလည္သေဘာေပါက်လို့မရႏိုင္ဘူး။ရဟန္းဘဝႏွင့္ပုထုဇဥ္ဘဝမွာလည္းတရားေတာ္ေတွကိုနာၾကားလာခဲ့ဖူးတယ္။ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္တရားေတာ္ေတွကိုနားလည္တဲ့သူကပညာေတွတိုးတက္မ်ားျပားလာေအာင္စုေစာင္းျခင္းျဖင့္ကိေလသာ ​ေတွြခစ္ထုတ္ၾကတယ္။ရဟန္းမဝတ္ေပမယ့္လည္းအရိယာသစၥာတရားေတွကို ထိုးထြင္းစြာနဲ႔သိျမင္ႏိုင္တယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ဘယ္ေခတ္ဘယ္ကာလကေမးလာတဲ့အေမးကတကယ့္ကိုစဥ္းစားရမှာက ​ေတာ့“ရဟန္းသြားၿပီးမဝတ္နဲ႔အံုး”ေနာက္ၿပီးဘာျဖစ္လို႔ရဟန္းဝတ္ရလဲ?လို႔ေျဖခိုင္းရင္အေျဖကေျဖာင့္မတ္ပါ့မလာ?ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့တကယ္လို႔ရဟန္းျပဳတာ တရားေတာ္ေတွကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔ႏွင့္ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္အတိုင္းကျင့္ၾကံဖို႔မဟုတ္ခဲ့ရင္ရဟန္းဝတ္ဖို႔သင့္ေတာ္ပါ့
မလာ?စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ဟိုေခတ္လြန္ခဲ့တဲ့ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက်ကသာဝတ္ထိၿမိဳ႕မွာ နံနက္ေစာေစာအခ်ိန္မွာဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာျမတ္စြာဘုရားက ​ေနာက္ခံရဟန္းသံဃာေတွနဲ႔ဆြမ္းခံႂကြွလာတယ္။ပံုရိပ္ကိုျမင္ေယာင္ၾကည့္ရင္အသြင္အျပင္ေတွအားလံုးြမတ္စြာဘုရားနဲ႔ထပ္တူျဖစ္တယ္။ေနာက္ၿပီးရဟန္းသံဃာအားလံုးကာျမတ္စြားဘုရားရဲ႕အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ၿပီးကိေလသာေတွကို
ြခစ္ထုတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္တယ္။ြမတ္စြာဘုရားနဲ႔ထပ္တူလိုက္နာကျင့္ၾကံျခင္းအားျဖင့္အက်ိဳးေကျးဇူးေတွကိုသိျမင္ၾကတယ္။အေျပာင္အပ်က္ေတွမထီမဲ့ျမင္တာေတွမရွိၾကဘူး။ဒါမှမဟုတ္ဝိနည္းေတာ္နဲ႔မွားေစမယ့္အသြင္အျပင္ေတွမကျင့္ြကံၾကဘူး။ရဟန္းမျဖစ္ေသးတဲ့သာမ ​ေဏ​ ေ​​လ​​ေတွ​​ေတာင္မှရဟန္းေတွနဲ႔ထပ္တူအသြင္အျပင္ေတွလိုက္နာကျင့္ၾကံရတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ပည့္ညႇပ္ထားတဲ့ဝိနည္းေတာ္နဲ႔အညီရဟန္းသံဃာေတွရဲ႕အေသြးအသားလည္းျဖစ္တယ္။တခ်ိဳ႕အသက္ႀကီးေပမယ့္လည္းေျဖာင့္မတ္တဲ့လူျဖစ္တယ္။တခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတွကသိမ္ထဲဝင္ၿပီးရဟန္းမဝတ္ၾကဘူး။သာမေဏအျဖစ္နဲ႔ပဲရဟန္းဝတ္ၾကတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့သာမ ​ေဏအျဖစ္နဲ႔ကိေလသာေတွြခစ္ထုတ္တာေတာင္မှအလြန္ခက္ခဲတယ္ဆိုတာကိုယ္တိုင္သိလိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေရာႏႈတ္ပါမက်န္ရွင္ရဟန္းေတွနဲ႔အတူအားလံုးကျင့္ၾကံရမွာျဖစ္တယ္။ဝိနည္းသိကၡာပုဒ်နဲ့မညီပဲကျင့္ၾကံမႈေတွမွားခဲ့ရင္သာမ​​ေဏအတြက္ေတာ့ရဟန္းေတွလိုမ်ိဳးအာပတ္မသင့္ဘူး။ဒါေပမယ့္ရဟန္းေတွကဝိနည္းေတာ္နဲ႔မညီပဲကျင့္ၾကံမႈမွားခဲ့ရင္ခ်က္ခ်င္းအာပတ်သင့္တယ္။သာမ​​​​ဏေ​ေတွလည္းဝိနည္းေတာ္နဲ႔အညီလိုက္နာကျင့္ၾကံရမယ့္သိကၡာပုဒ္ေတွလည္းရိွတယ္။ၿပီးေတာ့တေန႔တာဘဝမွာလိုက္နာကျင့္ၾကံရမယ့္ ကိုယ္ကျင့္ၾကံမႈ၊ဝစီကျင့္ၾကံမႈေတွသည္ရဟန်​​​ေတွ နဲ႔အညီအားလံုးတူညီရတယ္။မလိုက္နာမကျင့္ၾကံလို႔ရပါ့မလာ?

တပည့္———>မရပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ———>မရဘူးဟုတ္၊သာမေဏဝတ္ၿပီးေတာ့လုပ္ျခင္သလိုလုပ္ရတယ္၊ေပ်ာ္ျခင္သလိုေပ်ာ္လို႔ရတယ္ဆိုတာမဟုတ္ဘူး။ဒါေၾကာင့္မို႔မှန္ကန္ၿပီးေျဖာင့္မတ္တဲ့သူျဖစ္ရမယ္။သာမေဏဝတ္ဖို႔ဘယ္သူမှလှိက်လဲစြာနဲ႔တိုက္တြန္းၿပီးအတင္းအဓမၼမဝတ္ခိုင္းဘူး။ြမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကမြင့္ျမတ္ၿပီးတကယ့္ကိုသန္႔ရှင္းစင္ၾကယ္တယ္။တကယ္လည္းေလးနက္တယ္။ကိေလသာေတွကိုျခစ္ထုတ္ဖို႔အတွက်လည္းျဖစ္တယ္။တရားေတာ္ရဲ႕ဝိနည္းေတာ္ေတွကတကယ္အက်ိဳးရိွတာကိုသိရမယ္။အဲဒါမှဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတွနဲ႔အညီလိုက္နာကျင့္ၾကံလို႔ရႏိုင္မယ္။ဒီလိုသိလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ဟိုေခတ္လူေတွကဒီေခတ္ကလူေတွလိုမ်ိဳးရဟန္ျပဳဖို႔တိုက္တြန္းလို႔မရဲဘူး။ဒီေခတ္လူေတွကေတာ့ရာလိုက္၊ေထာင္လိုက္၊ေသာင္းႏွင့္သိန္းအထိခ်ီၿပီးေတာ့ရဟန္းျပဳဖို႔တိုက္တြန္းၾကတယ္။ယခုေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္းရာ၊ေထာင္၊ေသာင္း၊သိန္းအထိသြားၿပီးရဟန္းျပဳဖို႔တိုက္တြန္းၾကတာဘာအတွက္ေၾကာင့္လဲ?ကိေလသာကင္းရွင္းေတာ္မူၿပီးအမှန်တကယ္ရိွတဲ့တရားေတာ္ေတွကိုကိုယ္ေတာ္တိုင္သိျမင္ေတာ္မူတဲ့ဗုဒ်ဓမြတ္စြာဘုရားကိုအရိုအေသမရိွရာၾကတယ္ဆိုတာျမင္သိၾကရဲ႕လာ?သာဝတ္ထိၿမိဳ႕ကတိုင္းသူျပည္သားေတွ၊ေဝသာလီျပည္ကတိုင္းသူျပည္သားေတွဗုဒ်ဓမြတ္စြာဘုရားႏွင့္ေနာက္ခံရဟန္းသံဃာေတွနဲ႔အတူဆြမ္းခံႂကြလာတာကိုျမင္တဲ့အခါတကယ့္ကိုအရိုအေသေပးၿပီးဂါရဝျပဳၾကတယ္။ရဟန္းေတြရဲ႕ဘဝကပုထုဇဥ္ဘဝေတွနဲ႔တကွာြခားလှတယ္။ပုထုဇဥ္ေတွကရဟန္းေတွလိုမ်ိဳးအိုး၊အိမ္ေတွကိုမစြန္႔လြတ္ႏိုင္ၾကဘူး။ဒါေၾကာင့္ရဟန္းေတွအတြက္တရားေတာ္ေတွကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔ႏှင့္ကိေလသာေတွြခစ္ထုတ္ဖို႔အခက္အခဲေတွမရိွေအာင္
ရဟန္းေတွကိုအဖက္ဖက္မှကူညီေထာက္ပံ့ဖို႔သဒါတရားေတွရိွၾကတယ္။အသက္ေမြးဝမ္းျပဳတဲ့ေနရာမွာဘယ္အရာမှပူျပသောက ​ေတွမရိွေအာင္ပုထုဇဥ္ေတွကရဟန္းေတွလိုအပ္တဲ့ေက်ာင္း၊သင္ကန္းေဆးႏွင့္ဆြမ္းေတွလံုေလာက္စြာနဲ႔ေစာင့္ေရှာက္ၾကတယ္။ရဟန္းတစ္ပါးပါကပုထုဇဥ္ဘဝလိုမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္အဲဒီရဟန္းကဝိနည္းတရားေတာ္နဲ႔ညီတဲ့ရဟန္းမဟုတ္ဘူး။ရဟန္းဘဝနဲ႔ကိေလသာေတွကိုျခစ္ထုတ္လို႔ရႏိုင္မယ့္အကျင့္ဗီဇရိွတဲ့ရဟန္းေတွကိုပုထုဇဥ္ေတွမြင္ေတွ့ရတဲ့အခါအရိုအေသႀကီးစြာနဲ႔ရိွခိုးကန္ေတာ့ၾကတယ္။ရဟန္းဘဝမွာဝိနည္းတရားေတာ္ေတွကိုနားလည္သေဘာေပါက္မႈေတွမ်ားရင္အရိုအေသခံရမႈလည္းမ်ားတယ္။ဒါေပမယ့္တကယ္လို႔ဝိနည္းသိကၡာပုဒ်နဲညီတဲ့ရဟန္းေတွမဟုတ္ခဲ့ရင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုၾကာရှည်တည္တံ့ေအာင္ေစာင့္ေရှာက္မယ့္သူမဟုတ္ဘူး။ဒါ့ျပင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အဆံုးအမ​​ေတွကိုဖ်က္ဆီးရာေရာက္ၿပီးအမှန်တကယ္ရိွတဲ့တရားႏွင့္ဝိနည္းေတာ္တရားေတွကိုပါအမွားေတွပြီလုပ္ၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္ပုထုဇဥ္ေတွက`(အလခ်ီ’)လို႔ေခၚတဲ့အရှက္အေၾကာက္မရိွတဲ့ရဟန္းေတွကိုအရိုအေသေ​ေတွပြုႏိုင္ပါအံုးမလာ?ရဟန္းျပဳခြင္းသည္လြယ္တာမဟုတ္ဘူး။ကစားစရာလည္းမဟုတ္ဘူး။ဘယ္သူမဆိုရဟန္းပြုခြင္တိုင္းျပဳလို႔ရတယ္မဟုတ္ဘူး။ယခုေခတ္ယခုအခါမွာရဟန္းျပဳၾကတဲ့သူေတွကာဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတွနဲ႔အညီပြကြတဲ့ရဟန္းေတွမရိွေတာ့ဘူး။ရဟန္းျပဳတာစြန္႔လြတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ၿငိတြယ္ျခင္းေတွလည္းစြန္႔လြတ္ရမယ္။
ရဟန္းျပဳတဲ့သူကာၿငိတြယ္ျခင္းကေနၿငိမ္းေအးတဲ့သူလည္းျဖစ္ရမယ္။ဒါေပမယ့္ယေန႔ရဟန္းျပဳတဲ့အခါမွာဘယ္လိုျပဳၾကသလဲ?ယခုအခါကသီခ်င္းဆိုျခင္း၊တီးမႈတ္ကခုန္ျခင္းေတြႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြ၊ရုပ္ရွင္ျပျခင္းေတြပါအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလာတဲ့အျပင္ဒီထက္ပိုၿပီးထူးဆန္းေအာင္ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္လာၾကတယ္။သာမေဏေတြဆိုရင္ဆင္စီး၊ျမင္းစီးေတြနဲ႔ကိုရင္ေလးေတြျပဳေပးတာရိွလာၾကတယ္။ေက္ၿပီးေတာ့ရဟန္းျပဳၿပီးသိမ္ေက်ာင္းထဲကထြက္လာတာနဲ႔ရွင္ျပဳပြဲမွာလာေရာက္ၾကတဲ့အမ်ားသူေတြဆီကေရြ၊ေငြေတြကိုသာယာၿပီးခ်က္ခ်င္း
လက္ခံယူၾကတယ္။အဲဒါဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြထဲမွာမရိွတဲ့ရဟန္းျပဳျခင္းေတြျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မတို႔ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးေတြဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲ?ကၽြန္မတို႔ေတြဝိနည္းသိကၡာပုပ္ေတြနဲ႔အညီမလိုက္နာမက်င့္ၾကံတဲ့သူေတြကိုခ်ီးမႊမ္းအားေပးတဲ့သူျဖစ္ေနသလာ?ဒါမွ
မဟုတ္ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးေတြကိုအိပ္ေပ်ာ္ရာကေနႏိုးလာေအာင္လိွု႔ေဆာ္ဖို႔သင့္ေတာ္တယ္ဆိုတာကိုသိတဲ့သူျဖစ္ရမယ္။တရားေတာ္ေတြကိုနားမလည္ၾကဘူး၊သင္ၾကားေလ့လာျခင္းလည္းမရိွၾကေတာ့ဘူးဆိုရင္အဝတ္ရံုတဲ့သူကိုျမင္ရယံုေလးနဲ႔သံုးႏႈန္းၿပီးေခၚလိုက္တာက“ကာစာဝဖ”မသိပါဘူး၊အဓိပၸါယ္ကဘယ္လိုလဲ?

တပည့္———>အဝတ္“ကာစာဝဖ”ဆိုတာကအဝတ္
အထည္ေတြကိုအေရာင္နဲ႔ေဆးဆိုးထားတာကိုဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။

ဆရာမ———->အဲေလာက္ပဲဟုတ္လာ?အဝတ္
“ကာစာဝဖ”ဆိုတာအဝတ္ေတြကိုေဆးေရာင္နဲ႔ဆိုးထားတာျဖစ္တယ္။ဒါေပမယ့္ဒီအေရာင္နဲ႔ေဆးဆိုးထားတဲ့အဝတ္ကိုတကယ္လို႔အဲဒီအဝတ္ကိုဝတ္တဲ့သူကေကာင္းေသာဂုဏ္ေတြနဲ႔မရိွဘူးဆိုရင္တျခားအေရာင္နဲ႔ဆိုးထားတဲ့ဝတ္ကိုဝတ္တာနဲ႔တူတယ္။ဘာမွကြာျခားျခင္းမရိွဘူး။ဒါေၾကာင့္မို႔ရဟန္းနဲ႔ပုထုဇဥ္မွာေကာင္းေသာဂုဏ္ပုဒ္နဲ႔အက်င့္သိကၡေတြမွာကြာျခားၾကတယ္။တရားေတာ္ေတြကိုသိရွိနားလည္ၿပီးအက်ိဳးကိုျမင္ျခင္းျဖင့္ရဟန္းဘဝနဲ႔ကိေလသာေတြကိုျခစ္ထုတ္ျခင္းသည္ပုထုဇဥ္ဘဝထက္ပိုၿပီးျမင့္ျမတ္တယ္။
ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ပုထုဇဥ္ေတြကစၿပီးအရင္ဆံုးနားလည္မႈမွန္ကန္ရမွာကရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကဘယ္သူလဲ?အဲလိုမွမဟုတ္ရင္ဝိနည္းေတာ္ထဲကရဟန္းေတြမရွိၾကေတာ့ဘူး။ရဟန္းျပဳတဲ့သူေတြကအမွန္တကယ္ရိွတဲ့တရားေတာ္ေတြကိုနားလည္လို႔ရဟန္းဝတ္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။ေနာက္ၿပီးသီးဆိုျခင္းေတြ၊ကခုန္ျခင္းေတြနဲ႔အားလံုးကိုစုေပါင္းၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ဝမ္းသာျခင္းေတြရိွလာၾကတယ္။အဲဒါကုသိုလ္ျဖစ္လာ?ဒါမွမဟုတ္အကုသိုလ္ျဖစ္လာ?တကယ့္အမွန္အတိုင္းကိုနားလည္ရမွာကကုသိုလ္တရားကအကုသိုလ္တရားျဖစ္လို႔မရဘူး။မသိမႈနဲ႔ဝမ္းသာျခင္းသည္ကုသိုလ္ျဖစ္လို႔မရဘူး။အဲဒါကိုကုသိုလ္ေတြသြားလုပ္တယ္လို႔ထင္ၾကတယ္။ဘယ္သူမဆိုဝမ္းသာျခင္းရွိၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့လုပ္ရပ္ေတြရုပ္ရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြႏွင့္ဆင္စီးျခင္းျမင္းစီးျခင္းျဖင့္ျမင္ရတဲ့သူေတြကဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ေနၾကတယ္။အဲ
ဒါ“ကုသိုလ္”ဟုတ္ရဲ႕လာ?တကယ္ေတာ့“ကုသိုလ္”ကိုမသိၾကဘူး။ဝမ္းသာရင္၊စိတ္ခ်မ္းသာရင္“ကုသိုလ္”ျဖစ္တယ္လို႔ထင္ၾကတယ္။ဒါေပမယ့္အဲလိုဝမ္းသာျခင္းကမသိမႈနဲ႔ဝမ္းသာျခင္းျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္“အကုသိုလ္”ျဖစ္တာေသခ်ာတယ္။

တပည့္———->ဒါေၾကာင့္မို႔ရဟန္းျပဳတာမိဘေတြကို
ေက်းဇူးဆပ္ဖို႔အတြက္ရဟန္းဝတ္ရျခင္းႏွင့္ဗုဒၶဘာသာေယာက်္ားေတြမွန္ရင္ရဟန္းျပဳသင့္တယ္လို႔ထင္ၾကျခင္းျဖစ္တယ္။အဲဒါေၾကာင့္တစ္ဘဝမွာတစ္ခါေလာက္ရဟန္းျပဳဖို႔တိုက္တြန္းရတဲ့အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ဆရာမဘယ္လိုျမင္ၿပီးဘယ္လိုသေဘာရသလဲခင္ဗ်ာ?

ဆရာမ———->ဒီရိုရာဘယ္ကလာသလဲ?ဟိုေခတ္ကရိွရဲ႕လာ?

တပည့္———>မရိွပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ——–>အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးမွာသား
ေယာက်္ားေလးရိွသလာ?

တပည့္———>ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ———>သူေဌးႀကီးကသားကိုရဟန္းေပးဝတ္
ရဲ႕လာ?သူေဌးႀကီးကိုယ္တိုင္ကအရွင္ေသာတာပန္းျဖစ္ၿပီးရဟန္းမဝတ္ဘူး။ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ျမင့္ျမတ္တဲ့အရာျဖစ္တယ္ဆိုတာသိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။တရားေတာ္ေတြကိုနားလည္တဲ့သူျဖစ္ရမယ္။ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတြကိုရိုေသျခင္းအားျဖင့္ေလ့လာသင္ၾကားရမယ္။ရဟန္းဘဝဒါမွမဟုတ္ပုထုဇဥ္ဘဝကစုေစာင္းလာခဲ့တဲ့အက်င့္ဗီဇနဲ႔အညီကိေလသာေတြကိုပိုၿပီးျခစ္ထုတ္ၾကတယ္။ကိေလသာရဲ႕အျပစ္ေတြကိုျမင္ေတြ႕ရတဲ့သူေတြအားလံုးကဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသားနဲ႔သာဓုေခၚၾကတယ္။ၿပီးေတာ့အိုး၊အိမ္ေထာင္ေတြကိုစြန္႔လြတ္ႏိုင္တဲ့အက်င့္ဗီဇေတြစုေစာင္းလာခဲ့တဲ့အတြက္ဘဝကိုရင္းၿပီးရဟန္းအျဖင့္နဲ႔တရားေတာ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားရတယ္။ၿပီးေတာ့ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္နဲ႔အညီက်င့္ၾကံၿပီးကိေလသာေတြကိုျခစ္ထုတ္ၾကတယ္။တစ္ျခားကိစၥေတြနဲ႔သူကိုရုတ္တရက္ရဟန္းျပဳခိုင္းတဲ့သူရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ေနာက္ၿပီးအံ့ဩဖို႔ေကာင္းတာကသူမ်ားကိုသြားၿပီးေတာ့ရဟန္းျပဳေစျခင္တယ္။ဒါေပမယ့္ကိုယ္တိုင္ကရဟန္းဝတ္ရဲ႕လာ?တကယ္လို႔ကိုယ္တိုင္ကရဟန္းမဝတ္ဘူးဆိုရင္ဘာျဖစ္လို႔သူမ်ားကိုရဟန္းဝတ္ခိုင္းလဲ?

တပည့္———>ကိုယ္တိုင္ကလည္္းရဟန္းမျပဳျခင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

ဆရာမ———>ကိုယ္တိုင္ကလည္းရဟန္းမဝတ္ျခင္
ဘူးဒါေပမယ့္သူမ်ားကိုေတာ့ရဟန္းဝတ္ခိုင္းတယ္။ေနာက္ၿပီးသူမ်ားလည္းရဟန္းမဝတ္ျခင္ဘူးဟုတ္လာ?ဒါေပမယ့္သူမ်ားကရဟန္းဝတ္ေစျခင္လို႔ဝတ္လိုက္ရတယ္။အဲဒါကဘာေတြလဲ?ဒါေၾကာင့္မို႔ေရွ႕ေခတ္ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ကရိုးရာအားလံုးကိုျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ဒီလိုမ်ိဳးရိုးရာရိွရဲ႕လာ?

တပည့္———>မရိွပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ———->မရွိဘူးဟုတ္လာ၊ဒါဆိုဒီရိုးရာကဘယ္
ကလာသလဲ?ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတြကိုတကယ္နားလည္ေအာင္ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းမရိွတဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္။ရဟန္းျပဳတဲ့သူသည္တရားေတာ္ေတြကိုနားလည္တဲ့သူျဖစ္ရမယ္။မွန္ကန္ၿပီးေျဖာင့္မတ္တဲ့သူလည္းျဖစ္ရမယ္။ကိုယ့္ရဲ႕အက်င့္ဗီဇကိုအမွန္အတိုင္းသိၿပီးပုထုဇဥ္ဘဝကအရာေတြအားလံုးကိုစြန္႔လြတ္ၿပီးေတာ့ရဟန္းဘဝအျဖင့္နဲ႔အသက္ရွင္ေနထိုင္လို႔ရမွရဟန္းျပဳဖို႔သင့္ေတာ္မွာျဖစ္တယ္။

တပည့္———–>ဒါေၾကာင့္မို႔ဒီေခတ္ရဟန္းျပဳျခင္းသည္
အမ်ားအားျဖင့္ရိုးရာအစဥ္အလာအရ ရဟန္းျပဳၾကတာမ်ားတယ္။ဆရာမဘယ္လိုျမင္သလဲခင္ဗ်ာ?

ဆရာမ————>ေရာဂါေတြေပ်ာက္ျခင္တဲ့အတြက္
ရဟန္းျပဳၾကတယ္။စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကိုေပ်ာက္ျခင္တဲ့ဆနၵနဲ႔ရဟန္းျပဳၾကတယ္။ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတြကိုမသိနားမလည္ပဲနဲ႔ဘာျဖစ္လို႔ရဟန္းျပဳတာလဲ?က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႔အတြက္ႏွင့္ေရာဂါကုသဖို႔အတြက္ဆိုရင္ဆရာဝန္ဆီသြားျပလို႔ရတယ္။ဒါေၾကာင့္ေရာဂါေပ်ာက္ဖို႔အတြက္ဘာျဖစ္လို႔ရဟန္းသြားျပဳရသလဲ?ရဟန္းသြားျပဳလို႔ေရာဂါေတြမေပ်ာက္တဲ့အျပင္ကိေလသာေရာဂါေတြပိုၿပီးမ်ားလာေသးတယ္။

တပည့္———->တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြကယၾတာေခ်ဖို႔အ
တြက္ရဟန္းျပဳၾကတယ္။ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ေလာကီစာနဲ႔ေလာကုတၱရာတရားစာေတြပါတြဲၿပီးေတာ့သင္ၾကားေလ့လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ရဟန္းျပဳၾကတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ယခုပစၥဳပၸန္မွာရဟန္းျပဳၿပီးရင္ေလာကီစာေတြနဲ႔ေလာကုတၱရာတရားစာေတြပါေလ့လာသင္ၾကားလို႔ရေအာင္ျဖစ္တယ္။ဆရာမဘယ္လိုျမင္သလဲခင္ဗ်ာ?

ဆရာမ——–>အားလံုးကေတာ့လိုျခင္တဲ့ဆနၵေတြနဲ႔
ရဟန္းျပဳၾကတယ္။ယၾတာ ေခ်ဖို႔အတြက္ရဟန္းျပဳတဲ့သူေတြကမေကာင္းတဲ့အရာေတြဘယ္ကလာသလဲဆိုတာမသိၾကဘူး။မေကာင္းတဲ့အရာေတြကိုျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြရွိရမယ္။ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အရာေတြအားလံုးကအေၾကာင္းရိွရမယ္။အဲဒီအရာေတြျဖစ္ေပၚေအာင္အျပန္အလွန္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးတဲ့အေၾကာင္းလည္းရိွရမယ္။အေၾကာင္းနဲ႔အက်ိဳးေတြကိုဘာျဖစ္လို႔နားမလည္ၾကတာလဲ?ကံမေကာင္းရင္ရဟန္းသြားၿပီးျပဳရမယ္လို႔ခန္႔မွန္းယူၾကတယ္။မေကာင္းတဲ့အရာေတြကမေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ကေနလာတယ္ဟုတ္လာ?ေကာင္းတာလုပ္ရင္ကံဆိုးေတြနဲ႔ၾကံဳႏိုင္မလာ?ဒါေၾကာင့္မို႔မေကာင္းတဲ့အရာေတြနဲ႔ၾကံဳလာရင္မေကာင္းတာေတြလုပ္လို႔ျဖစ္ရတယ္။ဒါေၾကာင့္ေရွ႕ဆက္ၿပီးမေကာင္းတဲ့အရာေတြမရွိဖို႔အတြက္ေကာင္းတာေတြလုပ္ရမယ္။အဲလိုဆိုမေကာင္းဘူးလာ?တကယ္လို႔အေၾကာင္းအက်ိဳးျဖစ္ၿပီးလြယ္လြယ္နဲ႔ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚၿပီးေျဖာင့္မတ္တာကိုျမင္ရဲ႕လာ?
မေကာင္းတဲ့အရာေတြဘယ္ကလာသလဲ?မေကာင္းတဲ့အရာေတြျဖစ္ေပၚေစတဲ့အေၾကာင္းကဘာေတြလဲ?အဲဒီမေကာင္းတဲ့အရာေတြျဖစ္ေပၚလာတာမေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုလုပ္လို႔ျဖစ္ရတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔မေကာင္းတဲ့အရာေတြမရွိေအာင္ေကာင္းတာေတြလုပ္ရမယ္။ဒါေပမယ့္လုပ္ၿပီးခဲ့တဲ့အရာကိုဘယ္သူကမွေျပာင္းလဲလို႔မရေတာ့ဘူး။မေကာင္းတဲ့အရာေတြနဲ႔ၾကံဳရတဲ့အခ်ိန္မွာအဲဒီျဖစ္ေပၚလာတဲ့မေကာင္းတဲ့အရာကလုပ္ၿပီးခဲ့တဲ့မေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ရဲ႕အက်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာသိလိုက္ရတယ္။“မေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ရဲ႕အက်ိဳးကအဲလိုပဲျဖစ္ရတယ္ဆိုတာမေကာင္းကံကသတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။”
တရားေတာ္ေတြကိုအေသးစိတ္ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့ရရင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ကရုဏာေတာ္နဲ႔နားလည္မႈမွားျခင္းကေနလြတ္ေျမာက္ေအာင္ဆိုဆံုးမသြားတယ္။ေကာင္းတဲ့က်င့္ၾကံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြနဲ႔ရဟန္းျပဳေတာင္မွအသိမွားအက်င့္မွားႏိုင္ၾကေသးတယ္။တကယ္လို႔မွန္ကန္ၿပီးေကာင္းစြာနဲ႔ကိေလသာေတြျခစ္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ရဟန္းျပဳတာနဲ႔တူလာ?
“ပါဝခ်”သို႔“ဘန္ဖခ်ာ”ဆိုလိုတာကကိေလသာေတြကိုျခစ္ထုတ္ျခင္း၊စြန္႔လြတ္ျခင္းနဲ႔နည္းပါးေအာင္ေျဖာက္ဖ်က္ရျခင္းတို႔ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ကိေလသာျခစ္ထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာရဟန္းျပဳေနတာနဲ႔တူတယ္။ကိေလသာေတြျခစ္ထုတ္ျခင္းနဲ႔ဘာျဖစ္လို႔ေကာင္းမႈေတြမလုပ္တာလဲ?အဲလိုေကာင္းမႈေတြမလုပ္ပဲနဲ႔ျပန္ၿပီးေတာ့ရဟန္းသြားျပဳၾကတယ္။ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတြကိုနား
မလည္ပဲနဲ႔မသိမႈေတြနဲ႔ရဟန္းျပဳၾကတယ္။ၿပီးေတာ့ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္နဲ႔အညီမက်င့္ၾကံႏိုင္ရင္အကုသိုလ္ေတြျဖစ္တယ္။
ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတြကိုနားလည္သေဘာေပါက္တဲ့သူအတြက္ျဖစ္တယ္။တကယ္လို႔တရားေတာ္ေတြကိုနားမလည္ေသးဘူးဆိုရင္ေမးလိုက္မယ္“ရဟန္းဘာေၾကာင့္ျပဳတာလဲ?”မသိဘူးလို႔ျပန္ေျပာၾကတယ္။မသိမႈေတြနဲ႔လူေတြဘာလုပ္ေနၾကသလဲ?စဥ္းစားၾကည့္ေလမ်က္စိကန္းတဲ့လူနဲ႔တူမေနဘူးလာ?တကယ္လို႔မသိဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ႔သံုးရင္
“ရဟန္းျပဳတာျပဳျခင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။”ဒါေပမယ့္ရဟန္းျပဳတာဘာလဲဆိုတာမသိျပန္ဘူး။အလိုဆနၵေၾကာင့္ရဟန္းျပဳတာေတာင္မွအကုသိုလ္ျဖစ္မွန္းမသိျပန္ဘူး။မ်က္စိမကန္းဖို႔၊သိမႈမွားတာေတြ၊နားလည္မႈမွားတာေတြနဲ႔မမွားေစဖို႔အတြက္ျမတ္စြာဘုရားကတရားေတာ္ေတြကိုဆိုဆံုးမသြားျခင္းျဖစ္တယ္။အဲဒီဆိုဆံုးမသြားတဲ့တရားေတြအားလံုးသည္တကယ့္ကိုအေသးစိတ္ေလးနက္မႈေတြရိွၿပီးတကယ့္ကိုလည္းအေၾကာင္းအက်ိဳးေတြနဲ႔မွန္ကန္ၿပီးေျဖာင့္မတ္တယ္။

တပည့္———–>မင္ဂလာသုတ္ထဲက“စီလပါ”ဆိုတဲ့အ
သိပညာ၊အတတ္ပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွတဲ့သူကိုဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ရဟန္းျပဳတဲ့သူေတြကေလာကီအတတ္ပညာေတြပါေလ့လာသင္ၾကားရမယ္လို႔နားလည္ယူၾကတယ္။

ဆရာမ———->ရဟန္းေတြအတြက္မင္ဂလာလား?
(သို႔)လူတိုင္းအတြက္မင္ဂလာ လား?

တပည့္————>လူတိုင္းအတြက္ပါခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ————>ဒါေၾကာင့္မို႔ပုထုဇဥ္ေတြဘယ္အခ်က္ကမင္ဂလာနဲ႔ရိွသင့္သလဲ?

တပည့္———–>မင္ဂလာအခ်က္ေတြအားလံုးနဲ႔ရိွသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ——–>ရဟန္းအတြက္(စီလပါ)အသိပညာ၊
အတတ္ပညာဆိုတဲ့အရည္အခ်င္းကရဟန္းျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္မွသြားၿပီးအသိပညာအတတ္ပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားရတာမဟုတ္ဘူး။ဒါေပမယ့္ရဟန္းမဝတ္ခင္မွာပုထုဇဥ္ဘဝကတတ္ခဲ့တဲ့အရည္အခ်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြသည္ပုထုဇဥ္ဘဝကိုစြန္႔
လြတ္ၿပီးရဟန္းဘဝကိုေျပာင္းသြားတဲ့အခါမွာအဲဒီအရည္အခ်င္းေတြအားလံုးကာအက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေသးတယ္။ဒါေပမယ့္ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္အတိုင္းညီေနရမယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ကိေလသာေတြျခစ္ထုတ္ရတဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္။အရပ္သားေတြနဲ႔အတူသြားၿပီးအိမ္တစ္လံုးေလာက္ဝိုင္းၿပီးကူညီေဆာက္လို႔ရသလာ?

တပည့္———–>မရပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ———->အသိပညာ၊အတတ္ပညာရိွၿပီးေတာ့
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာကၽြမ္းက်င္တယ္ဆိုရင္ရသလာ?ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီေတြတည္ေထာင္လို႔ရသလာ?

တပည့္———–>မရပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ———->ဒါေၾကာင့္မို႔ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အဆံုး
အမေတြသည္ျပည့္စံုစြာနဲ႔အေသးစိတ္ေလးနက္ၿပီးဘယ္ေလာက္ထိေျဖာင့္မတ္ၿပီးသိမ္ေမြ႕ျခင္းေတြရိွတာကိုေဝဖန္သံုးသပ္ရမယ္။မင္ဂလာသုတ္ထဲကဆံုးမသြားတဲ့စကားေတြထဲမွာအားလံုးမင္ဂလာျဖစ္တယ္။ဘယ္သူ႔ကိုမွမခ်န္ထားဘူး။

တပည့္———–>ဒီအခ်က္ကလည္းအေရးႀကီးတယ္၊အဲ
လိုမွမဟုတ္ရင္တရားေတာ္ေတြကိုအခြင့္အေရးယူၿပီးေတာ့ဝိနည္းေတာ္ေတြကိုေဆးေၾကာသုတ္သင္ၾကတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ေလ့လာသင္ၾကားမႈမွားျခင္းႏွင့္နားမလည္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္။ဥပမာအားျဖင့္မင္ဂလာသုတ္ထဲကအတတ္ပညာေတြလိုမ်ိဳးေပါ့၊အဲဒါေၾကာင့္အားလံုးအတတ္ပညာထဲမွာအသိေတြအားလံုးႏွင့္ဝိနည္းတရားေတာ္ေတြကိုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္အျမင့္ျမတ္ဆံုးသိမႈေတြျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ေလာကီနဲ႔တြဲၿပီးေတာ့ပညာေတြေလ့လာသင္ၾကားဖို႔အတြက္ရဟန္းျပဳျခင္းျဖစ္တယ္။အဲဒါဆိုဝိနည္းတရားေတာ္နဲ႔အညီရဟန္းျပဳျခင္းမဟုတ္တာနဲ႔တူတယ္။

ဆရာမ——->ဒါဆိုရင္ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔အခ်ိန္ဘယ္ကရႏိုင္မလဲ?

တပည့္————>ေလာကီအေရးကိုပဲေလ့လာသင္ၾကားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

ဆရာမ———->ဒါဆိုရဟန္းဝတ္တာဘယ္အတြက္
ေၾကာင့္လဲ?

တပည့္———–>လူထြက္ၿပီးရင္အဆင့္အတန္းေတြႏိွုင္းယွဥ္ဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္။

ဆရာမ———>ဒါေၾကာင့္မို႔ရဟန္းဝတ္တာလူျပန္ထြက္
ဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္။ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔ႏွင့္ကိေလသာေတြျခစ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ရဟန္းျပဳတာမဟုတ္ဘူး။ေနာက္ၿပီးကိုယ့္အက်ိဳးအတြက္ကိုသာၾကည့္ၿပီးရဟန္းျပဳတာ`အကုသိုလ္’ျဖစ္သလာ?

တပည့္———–>ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ဝိနည္းေတာ္နဲ႔အညီ
ရဟန္းျပဳတာမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ပ်က္ဆီးမႈေတြရိွၿပီးအျပစ္ေတြလည္းရိွတယ္။

ဆရာမ———>ဒါေၾကာင့္မို႔ရဟန္းျပဳတာအကုသိုလ္
ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ရဟန္းျပဳဖို႔မတိုက္တြန္းၾကရဘူး။ဒါေပမယ့္ဘဝကိုရင္ၿပီးတရားေတာ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔အတြက္ရဟန္းျပဳတာကိုနားလည္မုွေတြမွန္ကန္ရမယ္။ၿပီးေတာ့ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္နဲ႔အညီကိေလသာေတြကိုျခစ္ထုတ္ရမယ္။

တပည့္———–>ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ေၾကျငာျခင္း
ႏွင့္ဖိတ္ေခၚျခင္းအတိုင္းရဟန္းျပဳၾကတယ္။အခ်ိန္ေရာက္တဲ့အတိုင္းရဟန္းျပဳၾကတယ္။(သို႔)ေေက်ာင္းကအခြင့္အေရးၾကံဳရင္ၾကံဳတဲ့အတိုင္းရဟန္းျပဳၾကတယ္။ဒါမွမဟုတ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္နဲ႔ပုဂၢလိကေတြအခြင့္ေပးတဲ့အတိုင္းရဟန္းေတြျပဳၾကတယ္။ဒါမွမဟုတ္တရားစခန္းသြားၿပီးတရားေတြက်င့္ၾကံအားထုတ္ဖို႔အတြက္ရဟန္းဝတ္ၾကတယ္။ဒါမွမဟုတ္ဂုဏ္ေက်းဇူးရိွတဲ့သူေတြကိုေကာင္းမႈေတြအမၽွေပးေဝဖို႔အတြက္ရဟန္းျပဳၾကတယ္။အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုၾကာရွည္တည္တံ့ေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ၾကတယ္လို႔ထင္ၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္နားလည္မႈေတြမွန္ကန္ေအာင္ေဆြးေႏြးသင့္တဲ့အေၾကာင္းလည္းျဖစ္တယ္။ဒါမွ
မဟုတ္ရင္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္တိုက္တြန္းစည္းရံုးၾကၿပီးေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ရဟန္းေတြရာလိုက္၊ေထာင္လိုက္၊ေသာင္လိုက္၊သိန္းလိုက္အထိရိွၿပီးတခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာသန္းဂဏန္းအထိေတာင္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေအာင္ရဟန္းေတြေပးျပဳဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြရိွၾကတယ္။

ဆရာမ———>အဲဒီအခ်က္နဲ႔ပဲရဟန္းေတြလာျပဳၾက
ၿပီးေကာင္းမႈေတြကိုစုေပါင္းၿပီးလုပ္ၾကတယ္။ေမးၾကည့္လိုက္မယ္လူထြက္ၿပီးေတာ့တရားေတြကိုနားလည္ရဲ႕လာ?နားမလည္ဘူးဆိုရင္ေကာင္းမႈေတြျဖစ္ႏိုင္ရဲ႕လာ?ဒါမွမဟုတ္ဘာေကာင္းမႈေတြလဲ?

တပည့္———>လိုအပ္ခ်က္အရဆိုရင္မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ———>ရဟန္းျပဳမယ္လို႔စဥ္းစားကတည္းက
ဘာျဖစ္လို႔ရဟန္းျပဳတာလဲ?ရဟန္းျပဳတာဟိုအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔မဟုတ္ဘူး။ကိေလသာေတြျခစ္ထုတ္ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ထဲကရဟန္းေတြမဟုတ္ဘူး။

တပည့္———–>တည့္တည့္ပဲေမးပါရေစဆရာမ၊အၿပိဳင္
အဆိုင္နဲ႔ျပဳလုပ္ၿပီးရဟန္းေတြလာဝတ္တာ ရဟန္းျပဳျခင္းကိုအထင္ေသးရာျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုဘယ္လိုမရိုမေသနဲ႔အားမနာရာက်ပါသလဲခင္ဗ်ာ?

ဆရာမ———->`အကုသိုလ္’ျဖစ္တယ္။ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့နားမလည္ၾကဘူး။ရဟန္းျပဳတယ္ဆိုတာဘာလဲ?ရဟန္းျပဳၿပီးမသိမႈနဲ႔အားလံုးကိုလုပ္ၾကတယ္။တရားေတာ္ေတြကိုလည္းနားမလည္ၾကဘူး။အဲလိုဆို`ကုသိုလ္’လာ?ဒါမွမဟုတ္`အကုသိုလ္’လာ?

တပည့္———–>ေနာက္ၿပီးတစ္ဦတစ္ေယာက္ထဲမဟုတ္
တဲ့အျပင္အၿပိဳင္အဆိုင္နဲ႔ဆယ္လိုက္၊ရာလိုက္၊ေထာင္လိုက္ေသာင္းႏွင့္သိန္းအထိလာေရာက္ၾကတယ္။

ဆရာမ———->ဒါေၾကာင့္မို႔မသိမႈနဲ႔သြားၿပီးရဟန္းျပဳ
တဲ့လူေတြကတရားေတာ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔အတြက္နဲ႔ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္အတိုင္းကိေလသာေတြကိုျခစ္ထုတ္ဖို႔အတြက္မဟုတ္ဘူးဆိုရင္`အကုသိုလ္’ျဖစ္တယ္။တစ္ခ်ိဳ႕ကသူမ်ားေတြကိုရဟန္းျပဳဖို႔တိုက္တြန္းၾကတယ္။သူတို႔ေတြကလည္းဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြကိုနားမလည္ၾကဘူး။အဲဒါဆိုရင္`အကုသိုလ္’ေတြအားလံုးျဖစ္ၾကတယ္။

တပည့္———>အဲဒါဆိုရင္ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုမရို
မေသနဲ႔အားမနာရာျဖစ္တယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ေအးေအးေဆးေဆးကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ျမင္ၾကတယ္။ရဟန္းလာျပဳတဲ့သူေတြကိုအျမင္ေကာင္းၾကတယ္။

ဆရာမ———->အဓိကအေရးႀကီးတာကမွန္ကန္ၿပီး
ေျဖာင့္မတ္ရမယ္။ေမးလိုက္မယ္ရဟန္းဘာေၾကာင့္ျပဳရတာလဲ?ရဟန္းျပဳဖို႔သင့္ေတာ္သလားဆိုတာေျဖလို႔မရၾကဘူး။

တပည့္———–>ရဟန္းဝတ္ဖို႔မသင့္ေတာ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ———>ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကိုအမွ်ေပးေဝဖို႔
အတြက္ရဟန္းျပဳၾကတယ္လို႔ေျဖၾကတယ္။အဲဒါဆိုရဟန္းဝတ္ဖို႔သင့္ေတာ္သလာ?

တပည့္———–>အဲဒါလည္းရဟန္းဝတ္ဖို႔မသင့္ေတာ္ပါ
ဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ————>ဘာေကာင္းမႈကိုမွမလုပ္ရေသးဘူး။ဒါ
ေၾကာင့္သူမ်ားေတြကိုဘယ္ကေကာင္းမႈေတြအမွ်ေပးေဝလို႔ရမလဲ?ရဟန္းဝတ္ေနတဲ့အေတာအတြင္းမွာလည္းရဟန္းႏွင့္သာမေဏတို႔လိုက္ၿပီးက်င့္ၾကံရမယ့္ဝိနည္းသိကၡပုဒ္နဲ႔ေကာင္းမႈေတြကိုမလုပ္ၾကဘူး။

ဆရာမ———>အမွန္အတိုင္းဆိုရင္ရဟန္းျပဳလုပ္
ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေရႊ၊ေငြေတြကုန္ရလာ?

တပည့္———->ကုန္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ———>အစကတည္းကိုကမွားေနတယ္။ၿပီး
ေတာ့လည္းရဟန္းျပဳၿပီးဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲ?

တပည့္———>တကယ္လို႔ဝိနည္းေတာ္ေတြကိုမေလ့
လာမသင္ၾကားဘူးဆိုရင္ဘာအက်ိဳးမွမရပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ———->အဲဒါဆိုအက်ိဳးေတြဆံုးရႈံးၿပီးျမစ္
ေခ်ာင္းေတြထဲကအေရေျပာ္သြားတာနဲ႔တူတယ္။အကုသိုလ္ကလြဲလို႔ဘာတစ္ခုမွမက်န္ေတာ့ဘူး။ဘာေၾကာင့္
လဲဆိုေတာ့ရဟန္းျပဳၿပီးတရားဆိုတာဘာလဲေတာင္မွမသိၾကဘူး၊ၿပီေတာ့ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္အတိုင္းမလိုက္နာမက်င့္ၾကံၾကဘူး။တကယ့္အျပစ္ေတြႀကီးၿပီအက်ိဳးေတြလည္းဆံုးရွံုးတယ္။ဒါေၾကာင့္အက်ိဳးမရိွတဲ့အရာေတြနဲ႔ေရႊ၊ေငြေတြဆံုးရံွုးရတယ္။

တပည့္———–>ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ရဟန္းျပဳျခင္းရဲ႕
ေနာက္ထပ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။အဲဒါကဝိနည္းတရားေတာ္ေတြကိုနာၾကားဖူးတဲ့သူလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ဒါေၾကာင့္သဒၵါတရားရိွတဲ့သူနဲ႔တူၿပီးေလာကုတၱရာတရားေတြဘက္မွာပိုၿပီးေတာ့တိုးတတ္လာျခင္တယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ပုထုဇဥ္ဘဝမွာေနရင္အကုသိုလ္နဲ႔က်င္းက်တဲ့ဘဝျဖစ္တယ္လို႔ျမင္ၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ဒီလိုရဟန္းျပဳရျခင္းျဖစ္တယ္။ဆရာမဘယ္လိုသေဘာရပါသလဲခင္ဗ်ာ?

ဆရာမ———>ရဟန္းမျပဳနဲ႔အံုးလို႔ေျပာရင္ရမလား?
တကယ့္ခိုင္မာျခင္းေတြရိွၿပီးလာဆိုတာစမ္းသပ္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္။တကယ္သဒၵါတရားရိွရဲ႕လာ?တကယ္နားလည္သေဘာေပါက္ရဲ႕လာ?ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘယ္သူကမွဘယ္သူ႔ကိုတားလို႔မရဘူး။ဟိုလူဒီလူေတြကိုဒီေလာက္၊ဟိုေလာက္သီလေတြေဆာက္ခိုင္တယ္။တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာသီလေဆာက္ျခင္းနဲ႔အတူကိေလသာေတြျခစ္ထုတ္ရမယ္။တကယ့္အမွန္အတိုင္းရိွတဲ့စိတ္နဲ႔ဆိုရင္ဘယ္ေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္သီလေဆာက္လို႔ရတယ္။ငါးပါးလည္းေဆာက္လို႔ရတယ္။ဝိနည္းတရားေတာ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားရတဲ့အခါက်င့္ၾကံမႈေကာင္းျခင္းႏွင့္အိေျနၵေကာင္းျခင္းတို႔အတြက္ေလ့လာသင္ၾကားရမယ္။ၿပီေတာ့အဲဒီအတိုင္းလိုက္နာက်င့္ၾကံရမယ္။ပုထုဇဥ္ေတြလည္းသီလေတြငါးပါးထက္ပိုၿပီးေဆာက္ထိန္းလို႔ရႏိုင္တာကိုေတြ႕ျမင္ရတယ္။ဒါေၾကာင့္ဘယ္သူမဆိုရဟန္းသြားဝတ္မယ့္အစားကိုယ့္စိတ္ကိုအရင္ဆံုးသိၿပီးနားလည္ရမယ္။ရဟန္းျပဳၿပီးဆိုရင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ပည့္ညႇပ္ထားတဲ့`၂၂၇’သြယ္သိကၡပုဒ္ကိုလိုက္နာက်င့္ၾကံရမယ္။စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါအံုးလိုက္နာလို႔ရရဲ႕လာ?တကယ္အက်င့္ဗီဇမပါလာခဲ့ရင္လိုက္နာက်င့္ၾကံလို႔မရဘူး။ဒါေၾကာင့္ရဟန္းဝတ္လို႔မသင့္ေတာ္ဘူး။

တပည့္——–>ဒါဆိုနည္းနည္းေတာ့ဆန္႔က်င္မယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့တခ်ိဳ႕သိတဲ့လူေတြရိွတယ္။ေန႔လယ္မြန္းလြဲသြားရင္သူတို႔ေတြထမင္းမစားေတာ့တာေလး၊ငါးႏွစ္ရိွၿပီးတဲ့၊ဒါေၾကာင့္သူတို႔ထင္တာကေတာ့ရဟန္းဝတ္ဖို႔သင့္ေတာ္ၿပီးလို႔ထင္ၾကတယ္။ၿပီးေတာ့ယေန႔အထိသူတို႔ေတြရဟန္းသြားဝတ္လိုက္ၾကတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့သူတို႔ေတြေန႔လယ္မြန္းလြဲသြားရင္ထမင္းမစားေတာ့တဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္။

ဆရာမ———>ဒါဆိုသူတို႔ေတြကတရားေတာ္ေတြကို
နားလည္သေဘာေပါက္ရဲ႕လာ?

တပည့္———>ရဟန္းသြားဝတ္တာသူတို႔စိတ္ဝင္စား
လို႔သူတို႔ေတြသြားျပဳတာျဖစ္တယ္။တရားေတာ္ေတြကိုလည္းအခ်ိန္မ်ားမ်ားနဲ႔ေလ့လာသင္ၾကားလို႔ရေအာင္ျဖစ္တယ္။

ဆရာမ———–>ၿပီးေတာ့ရဟန္းျပဳၾကတယ္။ေနာက္ၿပီး
တရားေတာ္ေတြကိုနားလည္ၾကရဲ႕လာ?

တပည့္——–>အဲဒါလည္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕
နားလည္မႈေပၚမွာမူတည္တယ္။

ဆရာမ——–>ဒါေၾကာင့္မို႔ရဟန္းျပဳၿပီးတရားေတာ္
ေတြကိုနားမလည္ပဲနဲ႔ေန႔လယ္မြန္းလြဲသြားလို႔ထမင္းမစားေတာ့ရုံနဲ႔ရဟန္းျပဳလို႔ရတယ္လို႔အဲေလာက္ပဲစဥ္းစားၾကတယ္။အဲလိုျဖစ္တဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးပဲရိွၾကတယ္။ဒါေပမယ့္သူတို႔ေတြရဟန္းျပဳဖို႔အလိုဆနၵမရွိၾကဘူး။ဒါေၾကာင့္ဘာျဖစ္လို႔ရဟန္းဝတ္တလဲ?
ပထမဦးဆံုးျဖစ္တဲ့တရားေတာ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔အတြက္ရဟန္းျပဳရျခင္းျဖစ္တယ္။တကယ္လို႔ကိေလသာေတြကိုျခစ္ထုတ္ဖို႔အတြက္တရားေတာ္ေတြကိုမေလ့လာမသင္ၾကားဘူးဆိုရင္ဘာေၾကာင့္ရဟန္းျပဳတာလဲ?ဒါေၾကာင့္တကယ္လို႔တရားေတာ္ေတြကိုအေသး
စိတ္နားလည္ဖို႔အတြက္မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ဘာအတြက္နဲ႔ဝိနည္းေတာ္ေတြကိုအေသးစိတ္နားလည္ဖို႔အတြက္မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ဘာအတြက္နဲ႔ဝိနည္းတရားေတာ္ေတြကိုသိမ္းဆည္းထားဖို႔လိုေသးသလဲ?ကိေလသာေတြနည္းပါးသြားေအာင္စြန္႔လြတ္ရမဲ့အေၾကာင္းေတြျဖစ္တယ္။

တပည့္——->ဒါေၾကာင့္မို႔ရဟန္းျပဳျခင္တဲ့ဆနၵရိွလို႔
ရဟန္းဝတ္ျခင္းသည္သဒၵါတရားရိွတယ္လို႔နားလည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။အဲဒါဆိုဝိနည္းသိကၡာပုဒ္နဲ႔အ
ညီရဟန္းျပဳတာမဟုတ္ဘူး။

ဆရာမ———>သဒၵါတရားသည္ကုသိုလ္ျဖစ္ရမယ္။
တကယ္လို႔ဘာမွမသိပဲနဲ႔ရဟန္းျပဳျခင္တယ္ဆိုရင္သဒၵါတရားျဖစ္ႏိုင္ရဲ႕လာ?

တပည့္———->မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ——->မသိမႈနဲ႔ရဟန္းေတြျပဳၾကတယ္၊ၿပီး
ေတာ့သဒၵါတရားရိွတယ္လို႔ေျပာတယ္၊ဘယ္နည္းနဲ႔မွမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့အကုသိုလ္ျဖစ္မွန္းမသိၾကဘူး။ေနာက္ၿပီးေတာ့ရဟန္းျပဳျခင္ၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္အကုသိုလ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖစ္တယ္။သိလည္းမသိပဲနဲ႔ျဖစ္ျခင္ၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္သဒၵါတရားမဟုတ္ဘူး။

တပည့္———>ဆရာမကိုေမးပါရေစ၊ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေတြေဆြးေႏြးတဲ့အတိုင္းဆိုရင္အခုခ်ိန္မွာျပန္႔က်ဲေနတဲ့ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္အတိုင္းမဟုတ္တဲ့ရဟန္းျပဳျခင္းေတြသည္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္နဲ႔တိုင္ျပည္လူမ်ိဳးေတြကိုဘယ္လိုဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါသလဲခင္ဗ်ာ?

ဆရာမ——->ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတြကို
နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့သူရိွမွသာျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုၾကာရွည္တည္တံ့ေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ္။ရဟန္းျပဳမယ့္သူေတြသည္ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ထဲကရဟန္းေတြျဖစ္မယ္ဆိုရင္ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္နဲ႔အညီလိုက္နာကျင့္ၾကံရမယ္။အဲလိုမွမဟုတ္ရင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးရာၾကတယ္။ေနာက္ၿပီးတရားေတာ္ေတြကိုနားမလည္ပဲနဲ႔ဘာျဖစ္လို႔ရဟန္းျပဳတာလဲ?တရားေတာ္ေတြကို
နားမလည္ပဲနဲ႔ရဟန္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အဆံုးအမေတြကိုဖ်က္ဆီးေစတယ္။ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတြကိုနားမလည္ဘူးဆိုရင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အဆံုးအမ မဟုတ္တဲ့တရားေတြကိုေျပာဆိုၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္ကိုယ္ထင္တဲ့အတိုင္းကိုယ္တိုင္ေျပာယူၾကတယ္။ကိုယ္တိုင္ပဲအားလံုကိုေလ့လာသင္ၾကားယူၾကတယ္။ဝိနည္းတရားေတာ္နဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔တကယ့္အျပစ္ေတြ
ျဖစ္တယ္။ဥပမာအားျဖင့္ဝိပသာနာတရားစခန္းသည္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုေသခ်ာေပါက္ဖ်က္ဆီးတယ္။အေၾကာင္းကေတာ့တရားေတာ္ေတြကိုမေလ့လာမသင္ၾကားတဲ့အခါတရားေတြကိုနားမလည္ၾကဘူး။ဝိနည္းတရားေတာ္နဲ႔အညီမလိုက္နာမက်င့္ၾကံၾကဘူး။အျမင္မွားျခင္းေတြနဲ႔ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုလြယ္တယ္လို႔ထင္ၾကတယ္။အဲဒီလူေတြသည္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အဆံုးအမေတြကိုနားေထာင္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အဆံုးအမေတြကိုနားေထာင္တဲ့သူသည္တရားေတာ္ေတြကိုတစ္လံုးေတာင္မွမက်န္ေလးနက္စြာေလ့လာသင္ၾကားရမယ္။အဲဒါမွသာပညာရဲ႕တိုးတက္မႈေတြႏွင့္တစ္ဆင့္စီတစ္ဆင့္စီနားလည္လို႔ရႏိုင္တယ္။ဥပမာ-အခုျမင္ျခင္းအေၾကာင္းကိုေျပာၾကမယ္။လူတိုင္းကျမင္ျခင္းသည္ဓမၼတာပဲလို႔ထင္ၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက
“ျမင္ျခင္းသည္ငါတို႔တေတြမဟုတ္ဘူး”ဆိုတာဥာဏ္ပညာနဲ႔သိေတာ္မူတယ္။ျမင္တာတကယ္ရိွတဲ့အရာျဖစ္တယ္။အဲဒါကျဖစ္ေပၚၿပီးပ်က္သြားတဲ့တရားျဖစ္တယ္။ဒီေလာက္နဲ႔ပဲသိဖို႔ကလြယ္ရဲ႕လာ?တကယ္လို႔သိဖို႔မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုရင္ျမတ္စြာဘုရားကဘာေၾကာင့္ေျပာသြားမလဲ?ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ေန႔တိုင္းျမင္ေနရၿပီးေန႔တိုင္းမသိၾကဘူး။ၿပီးေတာ့အမွန္အတိုင္းကိုသိေတာ္မူသြားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ရိွတယ္ဆိုတာမသိလိုက္ဘူး။အေၾကာင္းကေတာ့ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ဆိုဆံုးမသြားတဲ့တရားသေဘာေတြကိုထိုးထြင္းစြာနဲ႔အမွန္ေတြကိုသိႏိုင္မယ့္အဆင့္ထိပညာေတြတိုးတက္ေအာင္စုေစာင္းရတယ္။တရားေတာ္ေတြကိုအေသးစိတ္ေလးနက္စြာနားလည္တဲ့သူလည္းျဖစ္ရမယ္။ဒါေၾကာင့္ပုထုဇဥ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ရဟန္းေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ကိေလသာေတြကိုျခစ္ထုတ္လို႔သင့္ေတာ္တယ္။ဒါပမယ့္တရားေတာ္ေတြကိုနားလည္ရမယ္၊ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့တရားေတာ္ေတြသည္ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ထဲကေနကိေလသာေတြကိုျခစ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္။“တရားေတြအားလံုးသည္ငါတို႔တေတြမဟုတ္ဘူး”ဆိုတာအမွန္ကိုသိလိုက္ရျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။
အားလံုးျဖစ္ေပၚေနတဲ့အရာေတြကိုရွင္းလင္းစြာနဲ႔ဆံုးမသြားတာကတကယ္လို႔ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတြကိုမွန္ကန္စြာမသိနားမလည္ဘူးဆိုရင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္သည္ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တယ္။ဘယ္သူမဆိုတရားေတာ္ေတြကိုနားမလည္ၾကဘူးဆိုရင္တရားေတာ္ေတြသည္အဲဒီလူကေနေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တယ္။တရားေတာ္ေတြကိုမသိနားမလည္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာႏွစ္ဘယ္ႏွစ္ေထာင္အထိသြားေစာင့္စရာမလိုေတာ့ပဲတရားေတာ္ေတြသည္အဲဒီလူေတြအတြက္ေတာ့ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ရားေတာ္ေတြကိုမွန္ကန္စြာသိၿပီးနားလည္သေဘာေပါက္တဲ့သူရိွမွသာျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုၾကာရွည္တည္တံ့ေအာင္ေစာင့္ေရွက္ႏိုင္မယ္။ရဟန္းျပဳၿပီးတရားေတာ္ေတြကိုမသင္ၾကားမေလ့လာဘူး၊ဝိနည္းေတာ္ေတြကိုလည္းမထိန္းသိမ္းမေစာင့္ေရွာက္ဘူးဆိုရင္ရဟန္းဘာေၾကာင့္ျပဳတာလဲ?ဒါေၾကာင့္အေျဖကေတာ့တရားေတာ္ေတြကိုမသင္ၾကားဘူး၊ၿပီးေတာ့လည္းဝိနည္းေတာ္ေတြကိုမက်င့္ၾကံ၊မလိုက္နာဘူးဆိုရင္ရဟန္းျပဳၿပီးျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာကိုဖ်က္ဆီးေနတယ္။တရားေတာ္ေတြကိုမသင္ၾကား၊နားမလည္ပဲနဲ႔ရဟန္းျပဳတဲ့သူသည္ရဟန္းေတြရဲ႕အသြင္အျပင္ေတြကိုခိုးယူျခင္းျဖစ္တယ္။ရဟန္းအတုဝတ္ျခင္းလည္းျဖစ္တယ္။ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အေပၚမွာရိုေသစြာနဲ႔ရဟန္းျပဳျခင္းမဟုတ္ဘူး။
ဟိုေခတ္တုန္းကျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာဝကေတြေလးဖြဲ႕ရိွၾကတယ္။အဲဒါကေတာ့ရဟန္း၊ရဟန္းမ၊ဥပသိကာဥပသိကာမတို႔ျဖစ္ၾကတယ္။ယခုေခတ္မွာေတာ့ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သေဘာအရအမ်ိဳးသမီးေတြကိုရဟန္းမ မျပဳေစျခင္တဲ့သေဘာရိွတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆို
ေတာ့ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုအၾကာႀကီးမတည္ႏိုင္ေစတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားကရဟန္းမေတြတြက္ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြကိုအမ်ားႀကီးပည့္ညႇပ္ထားတယ္။အေၾကာင္းကေတာ့ရဟန္းမေတြတေျဖးေျဖးနဲ႔ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္။အခ်ိန္ကာလအရအမ်ိဳးသမီးေတြရဟန္းသာျဖစ္ႏိုင္တဲ့အထိကိေလသာေတြၿငိမ္းဖို႔တရားေတာ္ေတြကိုထိုးထြင္းစြာနဲ႔သိႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ကာလမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ဒါေၾကာင့္အခုေခတ္မွာေတာ့ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာဝကေတြသံုးဖြဲ႕ပဲက်န္ေတာ့တယ္။အဲဒါကေတာ့ရဟန္း၊ဥပသိကာ၊ဥပသိကာမတို႔ျဖစ္ၾကၿပီးတရားေတာ္ေတြကိုနားမလည္တဲ့ပုထုဇဥ္ေတြကေတာ့ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာဝကေတြမဟုတ္ဘူး။တရားေတာ္ေတြကိုနား
မလည္တဲ့သူသည္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာဝကျဖစ္တယ္လို႔နားလည္မႈေတြမွားၿပီးကိုယ့္ကိုယ္ကိုအထင္ႀကီးၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးေစတဲ့အရာျဖစ္တယ္။ဥပမာအားျဖင့္ရဟန္းအၿပိဳင္အဆိုင္ဝတ္ျခင္း၊တရားစခန္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ဝိပသာနာအားထုတ္ျခင္းစသည္တို႔ျပဳလုပ္ၾကတယ္။အဲဒါေၾကာင့္အျပစ္ေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ၿပီးျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အဆံုးအမတရားေတာ္ေတြကိုလည္းဖ်က္ဆီစ
တယ္။
အရိယာသစၥာတရားကိုထိုးထြင္းစြာနဲ႔သိျမင္ျခင္းသည္ရဟန္းဘဝႏွင့္ပုထုဇဥ္ဘဝေတြပါႏွစ္မ်ိဳးစလံုးနဲ႔သိႏိုင္တယ္။သဒၵါတရားေတြကိုစုေစာင္းလာခဲ့တဲ့သူေတြသည္ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ကတရားေတြသိၿပီးရဟန္းသာျဖစ္ႏိုင္မယ့္အထိအမ်ားႀကီးရိွတာေတြ႕ရၿပီးေခတ္ကာလအတိုင္းလည္းျဖစ္ရတယ္။ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာဝကေတြျဖစ္တဲ့ရဟန္းႏွင့္ပုထုဇဥ္ေတြကိုျမတ္စြာဘုရားကတရားေတာ္ေတြကိုဆိုဆံုးမသြားတဲ့ေနရာမွာတိုးတက္တဲ့အခ်ိန္ကာလျဖစ္တယ္။ျမတ္စြာဘုရားေကာင္းမြန္စြာဆိုဆံုးမသြားတဲ့အဆံုးအမတရားေတာ္ေတြ
ကိုအဖက္ဖက္မွပညာနဲ႔သိႏိုင္တဲ့သူေတြရွိတယ္။ဒါေပမယ့္ေခတ္ကာလေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါမွာႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလကကၽြန္မတို႔ေတြျပန္မၾကည့္ဘူးဆိုရင္ဘယ္ေနရာကေနတရားေတာ္ေတြကိုနာၾကားရတဲ့ဘယ္သူမဆိုေခတ္ကာလေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမၽွနားလည္မႈေတြဘယ္
ေလာက္စုေစာင္းလာခဲ့တာကိုအနည္းအမ်ားေပၚမွာကြာျခားၾကတယ္။

အခုခ်ိန္ေရာက္တဲ့အထိဝိနည္းတရားေတာ္ေတြနဲ႔ကြာေဝးလာတာကိုေတြ႕ျမင္ရတယ္။ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ကေန
အခုေခတ္ေရာက္တဲ့အထိပဲေျပာင္းလဲျခင္းေတြျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္အခ်ိန္ၾကာခဲ့တယ္။ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္သည္အရင္ေခတ္ကလိုမ်ိဳးတိုးတက္ဖို႔သင့္ေတာ္သေလာက္မတိုးတက္ေတာ့ဘူး။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့တရားေတာ္ေတြကိုနားမလည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္။ရဟန္းျပဳျခင္းမွာလည္းဟိုလူအတြက္၊ဒီလူအတြက္ရဟန္းျပဳရတယ္ဆိုၿပီးအမွားေတြနဲ႔ရဟန္းျပဳၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္တရားေတာ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔ႏွင့္ကိေလသာေတြျခစ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ရဟန္းျပဳၾကတာမဟုတ္ဘူး။ဒါေၾကာင့္မို႔ျမတ္စြာဘုရားအေပၚမွာအရိုအေသမရိွပဲနဲ႔ရဟန္းျပဳျခင္း၊တရားေတာ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔မဟုတ္ပဲနဲ႔ရဟန္းျပဳျခင္း၊ဝိနည္းတရားေတာ္နဲ႔အညီကိေလသာေတြကိုျခစ္ထုတ္ဖို႔မရိွျခင္း
ႏွင့္က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈေတြမရိွပဲနဲ႔အားလံုးတစ္ျခာအေၾကာင္းေတြအတြက္ရဟန္းျပဳျခင္းတို႔သည္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္တယ္။
ေနာက္မၾကာမွီတကယ္လို႔တစ္ျပည္လံုး၊တစ္ကမၻာလံုးဒီလိုပဲျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ေတြဘယ္လိုဆက္ၿပီးၾကာရွည္ႏိုင္မလဲ?ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာသည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာဗုဒၶသာဝကနဲ႔ပဲသက္ဆိုင္တာမဟုတ္ဘူး။ရဟန္းေတြမရိွရင္လည္းတရားေတာ္ေတြကိုနားလည္တဲ့ပုထုဇဥ္ေတြရိွၿပီးအရိယာသစၥာတရားေတာ္ေတြကိုထိုးထြင္းစြာသိၿပီးကိေလသာေတြကိုၿငိမ္းသတ္ကာရဟန္းသာျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွသာပုဇင္တက္ၿပီးရဟန္းျပဳရတယ္။ဒါေၾကာင့္ရဟန္းေတြရဲ႕အသြင္အျပင္သည္ရဟန္းသာေတြျဖစ္
ရမယ့္အသြင္အျပင္ေတြျဖစ္တယ္။ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလကတန္ခိုးေတာ္၊ဘုန္းေတာ္ႏွင့္အဘိဥာဏ္ေတြနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ရဟန္းသာေတြရိွတယ္။ေျပာျခင္တာကျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာစံၿပီးတဲ့ႏွစ္တစ္ေထာင္ရဲ႕ေနာက္ပိုင္းမွာျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာဝကေတြသည္တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတြနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ရဟန္းသာေတြရိွေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဝိနည္းတရားေတာ္ေတြခိုင္ျမဲစြာနဲ႔တည္တံ့ၾကာရွည္ႏိုင္မယ္။—>

“ႏွစ္ႏွစ္ေထာင္ကာလမွာလည္းရဟန္းသာေတြရိွေသးတယ္။ဒါေပမယ့္ႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလကလိုမ်ိဳးတန္ခိုးအာႏု
ေဘာ္ေတြနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြမရိွေတာ့ဘူး”
ႏွစ္သံုးေထာင္ကာလျဖစ္တဲ့ယခုေခတ္မွာရဟန္းသာေတြမရိွေတာ့ဘူးဆိုတာျဖစ္ႏိုင္တယ္ဟုတ္လာ?အဲဒီအခ်ိန္ကာလေတြေျပာင္းလဲသြားတာနဲ႔အမၽွတရားေတာ္ေတြကိုနားလည္ဖို႔နဲ႔ေဝးကြာသြားတဲ့အတြက္အရိယာသစၥာတရားေတြကိုထိုးထြင္းစြာနဲ႔သိႏိုင္တဲ့သူရိွၿပီးအျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့အနာဂါမီပုဂၢိဳလ္အဆင့္ေလာက္ပဲရိွေတာ့တယ္။ရဟန္းသာအဆင့္ထိေတာ့မရိွေတာ့ဘူး။အဲဒီအနာဂါမီျဖစ္မယ့္ပုဂၢိဳလ္ေတြသည္ပုထုဇဥ္ဘဝနဲ႔ရဟန္းဘဝႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖစ္လို႔ရတယ္။တကယ္လို႔ဝိနည္းတရားေတာ္ေတြကိုနားမလည္ဘူးဆိုရင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕
သာသနာေတာ္သည္ႏွစ္ငါးေထာင္အထိတည္တံ့ၾကာရွည္ေအာင္ေနသြားလို႔မရဘူး။ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကာၿပီးနားလည္သေဘာေပါက္မႈရိွျခင္း၊ဝိနည္းတရားေတာ္ေတြကိုလိုက္နာက်င့္ၾကံတဲ့သူေတြရွိမွသာလၽွင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္သည္ေရွ႕ဆက္ၿပီးတည္တံ့စြာနဲ႔ၾကာရွည္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တပည့္——->ဒါေၾကာင့္မို႔အဓိက ကေတာ့ပုထုဇဥ္အျဖင့္နဲ႔ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတြကိုနားလည္ရင္အနာဂါမီပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အထိပညာေတြတိုးတက္ေအာင္စုေစာင္းလို႔ရႏိုင္တယ္။ဒါေၾကာင့္ရဟန္းျပဳစရာမလိုပဲနဲ႔အနာဂါမီပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လို႔ရတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ရဟန္း
အသြင္အျပင္သည္ရဟန္းသာေတြရဲ႕အသြင္အျပင္ျဖစ္တယ္။

ဆရာမ——->အရင္ဆံုးရဟန္းမျပဳေသးပဲနဲ႔လူ
ေကာင္းအရင္ျဖစ္လို႔ရမလာ?တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဟန္းမျပဳပဲတစ္ႏိုင္ငံလံုးလူေကာင္းေတြရိွလို႔ရလာ?ရဟန္းျဖစ္ျခင္းသည္အလြန္ခက္ခဲတယ္။လြယ္ကူတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။ဝိနည္းတရားေတာ္အတိုင္းခိုင္မာစြာနဲ႔က်င့္ၾကံေနထိုင္ရတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ကိေလသာေတြေလ်ာ့ပါးေအာင္ျခစ္ထုတ္ၿပီးလူေကာင္းေတြပိုၿပီးေကာင္းသထက္ေကာင္းလာတာတရားေတာ္ေတြကိုနားလည္လာတဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္။တကယ္လို႔တရားေတာ္ေတြကိုနားလည္မႈမရိွရင္လူေကာင္းေတာ့ျဖစ္လို႔ရတယ္။ဒါေပမယ့္ကိေလသာေတြၿငိမ္းသတ္လို႔ရႏိုင္တဲ့အထိေတာ့ေကာင္းျခင္းေတြနဲ႔မျပည့္စံုေသးဘူး။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့လူေကာင္းျဖစ္လာရတာသည္စုေစာင္းလာခဲ့တဲ့အတိုင္းျဖစ္ရတယ္။ယခုေခတ္မွာရဟန္းျပဳျခင္းသည္
စြန္႔လြတ္ျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာမသိၾကဘူး။အဲဒီ`ဘန္ဖခ်ာ’ဆိုတာကေတာ့ပုထုဇဥ္ေတြရဲ႕ဘဝမွာရိွတဲ့အရာေတြအားလံုးကိုစြန္႔လြတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။
ပုထုဇဥ္လိုမ်ိဳးဆက္ၿပီးကိုယ္ကျပဳတဲ့အျပဳအမူႏွင့္ႏႈတ္မွေျပာတဲ့စကားေတြရိွလို႔မရေတာ့ဘူး။ေယာက္တိုင္းလိုလိုကိေလသာေတြမ်ားၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္ေကာင္းတဲ့ပုထုဇဥ္အရင္ျဖစ္သင့္တယ္။တရားေတာ္ေတြကိုပိုၿပီးေတာ့ေလ့လာသင္ၾကားရင္ကိေလသာေတြကို
ျခစ္ထုတ္ကာပိုၿပီးေတာ့ေကာင္းလာႏိုင္တယ္။ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုမသိနားမလည္မႈေတြနဲ႔မဖ်က္ဆီးေတာ့ဘူး။ဒါေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္လည္းဆက္ၿပီးေတာ့တည္တံ့ၾကာရွည္ႏိုင္မယ္။
တကယ္လို႔တရားေတာ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားမုွေတြမရိွဘူး၊နားလည္မႈေတြမရိွပဲနဲ႔ရဟန္းေတြျပဳၾကတယ္။တကယ္ေတာ့ဘာေၾကာင့္ရဟန္းျပဳတယ္ဆိုတာမသိၾကဘူး။ဟိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ရဟန္းျပဳၾကတယ္။ဒါေပမယ့္တရားေတာ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားဖို႔အတြက္ရဟန္းျပဳတာမဟုတ္ဘူး။ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္းဒီလိုျဖစ္ေစခ်င္သလာ။?စဥ္းစားရမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္။လူေကာင္း
ေတြရိွၿပီးမေကာင္းတဲ့ရဟန္းေတြရိွဖို႔မလိုလားဘူး။ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြကိုမလိုက္နာမက်င့္ၾကံဘူး၊တရားေတာ္ေတြကိုမေလ့လာမသင္ၾကားပဲနဲ႔ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးေနၾကတယ္။ေနာက္ၿပီးဝိနည္းတရားေတာ္ကိုလည္းမထိန္းသိမ္းၾကေတာ့ဘူး။

တပည့္——–>မွန္ကန္ၿပီးေျဖာင့္မတ္တဲ့အေၾကာင္း
ေတြျဖစ္ရမယ္။

ဆရာမ———>ေျဖာင့္မတ္ရမယ္။

တပည့္———>အဲဒါမွျပသာနာေတြကိုေျဖရွင္းလို႔ရမယ္။

ဆရာမ———ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြထက္
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ေတြတိုးတက္တယ္ဆိုၿပီးေျပာေနၾကတယ္။ဘယ္ေနရာမွာတိုးတက္တာလဲ?အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာယံုၾကည္ခ်က္ေတြ၊လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔အားလံုးအျမင္မွားၿပီးျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးၾကတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ၿငိတြယ္ျခင္းေတြျဖစ္ေစၿပီးအဖက္ဖက္မွဒုစရိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကိုျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တယ္။

တပည့္——–>တရားေတာ္ေတြကိုနားလည္ဖို႔ဆံုးမ
သြားတဲ့ေနရာမွာမွန္ကန္တဲ့အရာႏွင့္လူငယ္ေတြရဲ႕သေဘာအရအဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔သင့္ေတာ္ေအာင္ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔က်ိဳးေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ?ဒီေနရာမွာဆရာမဘာေတြကိုညြန္ျပဖို႔ရိွပါသလဲခင္ဗ်ာ?

ဆရာမ——–>သာဝတ္ထိျပည္မွာကေလးေတြရိွပါသလာ?

တပည့္———>ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ———–>ရဟန္းေတြသြားဝတ္ၾကရဲ႕လာ?

တပည့္———->ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြအေနနဲ႔ရဟန္းျပဳျခင္း
မခံရပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ———->ကိေလသာကင္းရွင္းေတာ္မူတဲ့ျမတ္စြာ
ဘုရားသက္ရိွထင္ရွားရိွေနတုန္းကဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွသား၊ျမည္းတို႔ကိုခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈနဲ႔ရဟန္းျပဳျခင္းျဖင့္ကိေလသာေတြျခစ္ထုတ္ရန္သင္တန္းေတြတက္ေစၿပီးေလ့က်င့္မုွေတြမရွိခဲ့ဘူး။ရဟန္းမျပဳပဲနဲ႔လည္းသင္တန္းေတြတက္ၿပီးေလ့က်င့္လို႔ရတာပဲ။ဘာ
ျဖစ္လို႔ရဟန္းသြားျပဳရသလဲ?တရားေတာ္ေတြကိုနားမလည္ပဲနဲ႔ဘာေၾကာင့္ရဟန္းျပဳတာလဲ?

ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္တကယ္လို႔ဘယ္သူမဆိုလူငယ္ေတြရဲ႕အက်ိဳးကိုသတိရမယ္ဆိုရင္လူငယ္ေတြကိုမွန္ကန္တဲ့အျမင္ေတြေပးရိွရမယ္။သား၊ျမည္းေတြကိုမွားေနတဲ့အရာေတြမေပးရဘူး။ကၽြန္မတို႔ေတြအတတ္ပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးသင္ေပးတဲ့ေက်ာင္းေတြရိွတယ္။ေက်ာင္းေတြပိတ္တာနဲ႔သား၊ျမည္းေတြဘာေတြလုပ္ၾကမလဲ?မ်ားေသာအားျဖင့္မိဘေတြကသား၊ျမည္းေတြရဲ႕စိတ္ေက်နပ္မႈအတိုင္းျဖစ္ေစတယ္။အႏုပညာသင္ၾကားျခင္း၊ေရကူးသင္ျခင္း၊စာေတြကိုအခ်ိန္ပိုသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ဘယ္အရာမဆိုသူတို႔ရဲ႕သေဘာအတိုင္းေက်နပ္ရင္ေက်နပ္သလိုသင္ယူၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္တကယ္လို႔လူငယ္ေတြလူေကာင္းျဖစ္ဖို႔အတြက္အနာဂတ္ကိုစိတ္ပူမယ္ဆိုရင္ရဟန္းသြားျပဳမယ့္အစားေကာင္းတဲ့အရာေတြကိုလုပ္ဖို႔ညြန္ျပလို႔ရမလာ?
ဟိုအရင္ေခတ္တုန္းကကၽြန္မတို႔ေတြအဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕ၿပီးဘာေတြလုပ္ၾကသလ?အခုေခတ္မွာေတာ့အခ်ိန္ကာလအရေျပာင္းလဲသြားတယ္။ပတ္ဝန္းက်င္ေတြလည္းေျပာင္းလဲသြားတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔အခုေခတ္မွာ`စိတ္ေကာင္းၿပီးအလုပ္ေကာင္းတဲ့အဖြဲ႕’ဆိုၿပီးရိွလာရင္ေကာင္းမလာ?ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့`ဂုဏ္ေက်းဇူးသိတဲ့တရားအဖြဲ႕’ဆိုတာပိုၿပီးရွင္းလင္းတယ္။ဒါေပမယ့္ျပန္ၿပီးေတာ့ရွင္းျပရတာက`တရား’ဆိုတာဘာလဲ?`ဂုဏ္ေက်းဇူးသိတဲ့တရား’ဆိုတာဘာလဲ?ျမန္မာလိုမ်ိဳးေတြအတြက္ျမန္မာဘာသာစကားနားလည္တာတစ္ျခားဘာ
သာထက္ပိုရွင္းတယ္။တကယ္လို႔`စိတ္ေကာင္းၿပီးအလုပ္ေကာင္းတဲ့အဖြဲ႕’ရိွလာရင္ကေလးေတြေလ့လာသင္ၾကားရမွာကစိတ္ေကာင္းျခင္းကာဘယ္လိုလဲ?စိတ္မေကာင္းတာကဘယ္လိုလဲ?သူတို႔ေတြကိုနားလည္မႈေတြမွန္ကန္ေအာင္သင္ေပးရမွာကေကာင္းတာဘာလဲ?မေကာင္းတာဘာလဲ?ၿပီးေတာ့ကေလးေတြကိုေကာင္းတဲ့အရာေတြအားလံုးကိုေပးလုပ္ျခင္း၊ဘာမဆိုဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊လယ္သမားေတြကိုဝိုင္းဝန္း
ၿပီးစပါးစိုက္ေပးျခင္း၊ေရတြင္းေရကန္ေတြကိုဝိုင္းတူးေပးျခင္းႏွင့္လမ္းေတြဝိုင္းေဖာက္ေပးျခင္းျဖင့္ေကာင္းတဲ့လုပ္အားေတြရရိွႏိုင္ျခင္းျဖစ္တယ္။ေနာက္ၿပီးေကာင္းတဲ့အေလ့အက်င့္ေတြလည္းရရိွၾကတယ္။—->

သီးခံျခင္းေတြစြန္႔လြတ္ျခင္းေတြႏွင့္အသက္ရွင္ေနျခင္းမွာသူးမ်ားေတြအက်ိဳးအတြက္ျဖစ္ၿပီးတေျဖးေျဖးနဲ႔သူတို႔ေတြကိုရဟန္းသြားမျပဳပဲနဲ႔လူေကာင္းျဖစ္ဖို႔သင္ေပးရမယ္။ဘာေၾကာင္လဲဆိုေတာ့ရဟန္းသြားျပဳၿပီးဘာေတြလုပ္သလဲေႏြရာသီမွာရွင္ျပဳတဲ့သာမေဏေတြဘာေတြလုပ္ၾကသလဲ?ဆင္းရဲဒုကၡေတြသြားက်င့္တာလာ?ဒါမွမဟုတ္တကယ္ေတာ့ဆင္းရဲတာေတာထဲဝင္ေနမွဆင္းရဲတာမဟုတ္ဘူး။အခုတကယ့္ဘဝမွာလည္းဆင္းရဲတယ္။ဒါေပမယ့္မွန္ကန္တဲ့နားလည္ျခင္းရိွၿပီးလူေကာင္းျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ဆင္းရဲျခင္းေတြေက်ာ္ျဖတ္လို႔
ရႏိုင္တယ္။လိုက္နာက်င့္ၾကံျခင္း၊ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ေတြႏွင့္ခိုင္မာရင္ပိုၿပီးမေကာင္းဘူးလာ?ေကာင္းတာနဲ႔မေကာင္းတာဘယ္လိုကြာျခားသလဲဆိုတာသူတို႔ေတြနားလည္ေအာင္သင္ေပးရမယ္။သူတို႔

ေတြကိုအမွန္တကယ္ရိွတဲ့ဘဝတရား
ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကာဖို႔လမ္းညြန္ျပရ
မယ္။ခက္ခဲတဲ့နည္းလမ္းေတြကိုမညြန္ျပရဘူး။ပါဠိဘာသာျဖစ္တဲ့တရားေတာ္
ေတြကိုနားမလည္ပဲနဲ႔သူတို႔ေတြကိုတရား
ေတြရြတ္ဆိုခိုင္းတယ္။
ကေလးေတြျဖစ္ေစ၊လူႀကီးေတြျဖစ္ေစမသိနားမလည္တဲ့စကားေတြသံုးၿပီးတရားေတာ္ေတြကိုရြတ္ဆိုၾကတယ္။တရားရြတ္တယ္ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?ေမးၾကည့္လိုက္!အဲဒီရြတ္ဆိုတဲ့စကားေတြအားလံုးသည္ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာသိၾကရဲ႕လာ?တခ်ိဳ႕ကပါဠိစကားေတြကိုယူၿပီးသူတို႔ေတြကိုလိမ္လည္ၿပီးရြတ္ဆိုခိုင္းတယ္။ရြတ္ဆိုတဲ့သူလည္းဘာမွမသိပဲနဲ႔မွားမွားယြင္းယြင္းနဲ႔လိုက္ၿပီးရြတ္ဆိုၾကတယ္။ရွိတယ္ဟုတ္လာ?(ခြန္ခံပံ)

တပည့္——–>ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဆရာမ——–>ၿပီးေတာ့အက်ိဳးကအဲဒါလာ?မသိတဲ့
စကားေျပာဆိုျခင္းကာအက်ိဳးမဟုတ္ဘူး။သူတို႔ေတြကိုရြတ္ဆိုခိုင္းတာေတြကာအခ်ိန္ကုန္တယ္။ေန႔တစ္ဝက္ပဲျဖစ္ေစ၊နာရီဝက္ပဲျဖစ္ေစ၊တစ္ေနကုန္ပဲျဖစ္ေစ၊တစ္ညလံုးပဲျဖစ္ေစ၊ဘယ္ေလာက္ပဲရြတ္ဆိုရြတ္ဆိုဘာတရားကိုမွနားမလည္ၾကဘူး။ဒါေပမယ့္သူတို႔ေတြကိုတစ္လံုးခ်င္းမွန္ကန္စြာနဲ႔ေပးသိမယ္ဆိုရင္အမွန္ေတြကိုနားလည္တဲ့အတြက္အဲဒီစကားရဲ႕တန္ဖိုးကိုသိရမယ္။အမွန္တရားကိုနားလည္ျခင္းသည္ေကာင္းျခင္းျဖစ္တယ္။ေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြျဖစ္ေပၚတဲ့အခါမွာအေတြးလည္းေကာင္းမယ္။အေျပာအဆိုလည္းေကာင္းၿပီအလုပ္အ
ကိုင္ပါေကာင္းေစတယ္။

တပည့္——–>အခက္ဆံုးျပသာနာေတြကိုေျဖရွင္းမယ့္
အခ်ိန္မွာဆရာမဘယ္လိုသေဘာမ်ားရိွပါသလဲခင္ဗ်ာ?ဆိုလိုတာကအသိပညာေတြေပးျခင္းႏွင့္ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးေတြဝိနည္းသိကၡပုဒ္အတိုင္းမွန္ကန္တဲ့အရာေတြကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရမယ္။ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြကိုလည္းနားလည္မႈေပးသိရမယ္။ဆရာမကိုယ္
တိုင္ကလံုးလဝိရိယဒီအက်ိဳးေတြကိုလုပ္လာခဲ့တာႏွစ္ ၆၀ ေတာင္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီး။ဒါေၾကာင့္ျပသာနာေတြေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ႏွင့္အခက္ဆံုးေသာအရာျဖစ္တဲ့ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးေတြကိုမွန္ကန္တဲ့နားလည္မႈေတြရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔သည္ဆရာမဘယ္လိုသေဘာရိွပါသလဲခင္ဗ်ာ?

ဆရာမ——–>တကယ္လို႔နားလည္မႈေတြမမွန္ကန္ဘူး
မေျဖာင့္မတ္ဘူးဆိုရင္ျပသာနာေတြကိုေျဖရွင္းလို႔မရဘူး။ဒါေၾကာင့္မို႔ဘယ္သူမဆိုမွားေနတဲ့အရာကိုေျဖရွင္းဖို႔စဥ္းစားတယ္ဆိုရင္မွန္ကန္ၿပီးေျဖာင့္မတ္တဲ့သူလည္းျဖစ္ရမယ္။ေျဖရွင္းမယ္လို႔စဥ္းစားၿပီးေတာ့နားလည္မႈသေဘာေပါက္မႈမရိွဘူးဆိုရင္အဲဒါဆိုဘယ္လို
ေျဖရွင္းလို႔ရႏိုင္မလဲ?ဒါေၾကာင့္မို႔မွားတဲ့လုပ္ရပ္အားလံုးေတြသည္မသိမႈေတြကလာတယ္။မသိမႈေတြေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္တကယ္သိမႈကေနလာရတယ္။တရားေတာ္ေတြဆိုတာဘာလဲ?ဝိနည္းသိကၡပုဒ္ဆိုတာဘာလဲ?ရဟန္းဆိုတာဘယ္သူလဲ?သာမေဏဆိုတာဘယ္သူလဲ?ပုထုဇဥ္
ဆိုတာဘယ္သူလဲ?ဗုဒၶသာဝကေတြကဘယ္သူေတြလဲဆိုတာမွန္ကန္တဲ့နားလည္မႈေတြအားလံုးရိွရမယ္။အဲလိုမွမဟုတ္ရင္ကိုယ္ကဗုဒၶသာသနာကိုဝိုင္းၿပီးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တယ္လို႔ထင္တယ္။ဒါေပမယ့္မသိမႈနဲ႔ဝိနည္းသိကၡပုဒ္အတိုင္းမညီပဲနဲ႔ျဖစ္ေနတယ္။အဲဒါဆိုဗုဒၶသာသ
နာကိုဝိုင္းၿပီးဖ်က္ဆီးၾကတယ္။–>

ဒါေၾကာင့္မို႔ဗုဒၶသာဝကေတြသည္ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအေပၚမွာ၊တရားေတာ္ေတြအေပၚမွာႏွင့္အရိယာသံဃာေတာ္ေတြအေပၚမွာအရိုအေသရိွရမယ့္သူျဖစ္ဖို႔တကယ္လည္းလိုအပ္တယ္။ဒါေၾကာင့္တရားေတာ္ေတြကိုနားလည္ၿပီးကိေလသာေတြကိုျခစ္ထုတ္ရမယ္။အရိယာသစၥာတရားကိုထိုးထြင္းစြာသိျမင္ၿပီးယခုခဏအတြင္းမွာကိေလသာေတြကိုၿငိမ္းသတ္လို႔ရႏိုင္မယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့အဲဒီကိေလသာကိုလြယ္လြယ္နဲ႔တစ္ခါတည္းကုန္ေအာင္ျခစ္ထုတ္ၿပီးေျဖေျဖာက္လို႔မရဘူး။ကိေလသာကကိေလသာဆီကိုေခၚေဆာင္သြားတယ္။ဒါေပမယ့္ပညာကကိေလသာကေနေဝးကြာသြားေအာင္ဆြဲထုတ္သြားတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔တကယ္လို႔ပညာမရိွဘူးဆိုရင္ဘာမဆိုကိေလသာေတြကိုဆြဲထုတ္သြားဖို႔မရႏိုင္ဘူး။ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ကိေလသာကကိေလသာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ကမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အရာျဖစ္တယ္။ဒါေပမယ့္ေကာင္းတဲ့တရားဘက္မွာျဖစ္ရမယ္။အထူးသျဖင့္အမွန္တကယ္ရိွတဲ့အရာေတြအားလံုးႏွင့္တရားေတာ္ေတြကိုမွန္ကန္စြာနဲ႔နားလည္တဲ့သူျဖစ္ရမယ္။အဲဒါမွအားလံုးေသာအရာေတြ
ကိုပိုၿပီးေတာ့မွန္ကန္ေအာင္လုပ္ေပးလို႔ရႏိုင္မယ္၊ဒါေၾကာင့္မို႔ပညာနဲ႔အတူမွန္ကန္တဲ့အျမင္နဲ႔မွန္ကန္တဲ့နားလည္မႈေတရိွမွသာအဲဒီျပသာနာေတြအားလံုးကိုေျဖရွင္းလို႔ရမယ္။ကိေလသာျဖစ္တဲ့တစ္ျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ေျဖရွင္းလို႔မရဘူး။ဘယ္ေလာက္ပဲႀကိဳးစားၿပီးေျဖရွင္းေနပါေစေနာက္ဆံုးကိေလသာနဲ႔ျပသာနာေတြကိုေျဖရွင္းလို႔မရဘူး။