ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကို၊ခ်က္ခ်င္လုပ္ရမယ္မေစာင့္ဆိုင္းရဘူး။

148,ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအားလံုးသည္၊ပညာေပၚမူတည္ျပီးျဖစ္ ေပၚလာတယ္။မေစာင့္ဆိုင္းပဲနဲ့၊ကုသိုလ္ေတြကို၊တိုးတက္ေအာင္ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ရမယ္။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့၊ခဏက်ရင္ပါျဖစ္လာမလည္ဆိုတာဘယ္သူမွမသိနိုင္ဘူး။အကုသိုလ္မေကာင္းမႈလည္းျဖစ္ေပၚလာနိုင္တယ္။