သူ႔အေပၚမွာမေကာင္းတဲ့ႀကံစည္မႈေတြမ‌ေတြးရင္၊အဲဒါကိုယ့္ရဲ့ေကာင္းျခင္းပဲ။

140,သူယုတ္မာတာသူ႔ကိစၥပဲ။ကိုနဲ့မဆိုင္ဘူး၊ဒါေပမယ့္အဲဒီအခ်ိန္မွာကိုယ္ပါျဖစ္ေနသလဲ။သူနဲ့မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ေသးရဲ့လာ။တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္၊ရန္သူေတာ့မျဖစ္ဘူး။သူမ်ားကိုယ့္အေပၚဘယ္ေလာက္ပဲယုတ္မာေနပါေစ၊ကိုကရန္သူ၊မျဖစ္လို့ရတယ္။ေနာက္ျပီးသူနဲ့မေကာင္းတဲ့အျကံအစီေတြမရွိဘူး။အဲဒါကကိုယ့္ရဲ့ေကာင္းျခင္းတစ္မ်ိဳးပဲ။