ပညာသည္နည္းနည္းေလးေသးေသးေလးပဲျဖစ္ပါေစတန္ဖိုးရိွတယ္။

145,ေကာင္းေသာအရာသည္တန္ဖိုးရိွၿပီး၊နည္းနည္း‌ေလပဲ ျဖစ္ရင္ေတာင္မှတန္ဖိုးရွိတယ္။တန္ဖိုးမရွိတဲ့အရာနဲ့၊အက်ိဳးမရိွတဲ့အရာသည္ကွာြခားလှပါတယ္၊ဘယ္ေလာက္မ်ားေနပါေစ၊အက်ိဳးမရွိဘူး၊တန္ဖိုးမရွိဘူး။ဒါ‌ေျကာင့္မို့ပညာနဲ့၊အကုသိုလ္တရားသည္နိုင္းယွဉ္လို့မရဘူး။