အေကာင္းဆံုးလူျဖစ္တာဒီဘဝမာ

25။ေနာက္ဘဝဘာျဖစ္မလဲဆိုတာကိုဘယ္သူကမွမသိနိုင္ဘူးေရွဘဝဘယ္ကလာတာလဲမသိဘူး ေနာက္ထဘဝဘယ္သြားရမလဲမသိဘူး ဒါေပမဲ့ ဒီဘဝ၊ဒီလူ ျဖစ္ရတယ္ ဒီဘဝမာေနရတာ ဘဝတိုမယ္ရွည္မယ္ ဘယ္ေလာက္နည္းမလဲ မ်ားမလဲဆိုတာကို ဘယ္သူကမွမ‌ေျပားႏိုင္ဘူး အဲ့ဒါဆို ဒီလူဒီဘဝမာအေကာင္းဆံုးလူျဖစ္ေအာင္ေနရင္ မေကာင္းဘူးလာ ဒါမွမဟုတ္လူယုပ္မာ လူလိမ္လူညာ လူဆိုး ဒီလိုဆိုရင္ေကာင္းမလာ ။မေကာင္းဘူးေနာ္။