သေဘာေပါက္မွန္အျမင္မွန္

26 ။ျပည္သူေကာင္းျဖစ္ဖို႔အတြက္ျပဳလုပ္ရမာတစ္လမ္းပဲရိွတယ္ပါလဲဆိုေတာ့သုကိုနာလည္သေဘာေပါက္မွန္အ ျမင္မွန္ရေအာင္နာလည္သေဘာေပါက္မွန္အျမင္မွန္ဆိုတာေကာင္းေသာလမ္းျမင့္ျမတ္ေသာလမ္းကိုယ္သြားဖို႔အတြက္ပဲ