တကယ့္တကယ္အမွန္ကို‌ေရာက္ၿပီ

27။ဗုဒ္ဓသာသနာဟာ လူေတြကိုသင္ထာေပးခဲ့တာအရိွအမွန္ေတြကိုယ္ထိထိေရာက္ေရာက္သိေအာင္ဘယ္အရာကမွန္ရင္မွန္ ဘယ္အရာကေကာင္းရင္ေကာင္းဘယ္အရာကယုတ္မာရင္ယုတ္မာတယ္ အဲဒါဆိုတကယ္လို႔မ်ားမေကာင္းတဲ့အရာကိုယ္သေဘာေပါက္သိခဲ့မယ္ဆိုရင္ အမွန္ကိုသိတဲ့သူဟာယုတ္မာတဲ့အလုပ္ကိုလုပ္အံုးမလာ။