ပညာ အားလံုးေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုေခၚေဆာင္သြားတယ္

28။သေဘာေပါက္မွန္အျမင္မွန္အဲဒါပညာကုသိုလ္သည္အားလံုးေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုေခၚေစာင္သြားတယ္မေကာင္းမႈအကုသိုလ္သည္ေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုဘယ္လိုမ်ိဳးမွေခၚေစာင္သြားလို႔မရႏိုင္ဘူးကိုလည္းမေကာင္းဘူး ေနာက္ကို့ကိုကိုယ္ေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုယ္ဘယ္လိုေခၚေစာင္သြားႏိုင္မာလည္း