ေမတၲာဆိုတာ မိတ္ေဆြေကာင္းသူငယ္ခ်င္းေကာင္းျဖစ္သည္။

54။ေမတၲာဆိုတဲ့စကာလံုးသည္ ရြတ္ဆိုဖို႔မဟုတ္ဘူးဒါေပမဲ့ယခုအခ်ိန္သည္ဘယ္သူနဲ႔ပဲဆံုဆံု သူငယ္ခ်င္းေကာင္ျဖစ္ျခင္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ျခင္းစိတ္သေဘာထားေကာင္းျဖစ္ေပၚေနသည္ ေနာက္ေတာ့ေကာင္းေစျခင္တဲ့စိတ္ အက်ိဳးရိွတဲ့အရာလုပ္ဘို႔ဆိုရင္အစဉ္သစ္ပဲသူ႔အတြက္ကို႔အတြက္ဆို။