နာတာ ဘယ္သူကမွ မႀကိဳက္ဘူး

53။တကယ္လို့သူေမွြကိုယ္ရိုက္ရင္ေမြွနာမလာ၊ေနာက္ေတာ့၊ပါျဖစ္လို႔သူမ်ားကိုနာ ၾကင္ေအာင္လုပ္ရတာလည္း ု၊ကိုကိုယ္တိုင္ကလည္းသိ‌တယ္၊နာတာဘယ္သူကမွမႀကိက္ဘူးဆိုတာကိုယ္။