တကယ္လို႔ေကာင္းမႈမလုပ္ရင္ အကုသိုလ္ျဖစ္တယ္

52..ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ဘို႔အခြင့္အေရးရွာရခက္တယ္၊အဲ့တာဆို ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ဘို႔အခြင့္အေရးဘယ္ေတာ့ ႀကံဳမာလည္း၊ယခုမလုပ္ရင္ အဲ့ဒီခဏတာက အကုသိုလ္ျဖစ္ျပီး အဲ့တာဆိုရင္အကုသိုလ္‌ေတြဆက္ၿပီးေနာက္ထစုစည္းလိုက္ၿပီး။