အျမင္မွန္ျခင္းသည္အမြန္ျမတ္ဆံုးအရာျဖစ္တယ္။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့ကိေလသာေတြေလ်ွာ့ပါးသြားေအာင္စြန့္လြတ္နိုင္တဲ့အတြက္‌ေျကာင့္ျဖစ္တယ္။

84..လတ္လာဘတ္ေပါးမ်ားျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားျခင္း၊အာဏာျမင့္မားျခင္း၊ခ်ီးမြမ္းေထာက္ပံ့ခံရျခင္း၊စိတ္ေပ်ာ္ရြွင္မႈရွိျခင္းတို႔သည္၊ဘဝမွာအမြန္ျမတ္ဆံုးအရာျဖစ္တယ္လို႔မ‌ေျပားဆိုႏိုင္ဘူး၊ဒါ‌ေၾကာင့္နာလည္သေဘာေပါက္မႈမွန္ၿပီးအျမင္မွန္မွသာ၊ဘဝမွာအမြန္ျမတ္ဆံုးအရာျဖစ္တယ္လို့‌ေ‌ျပားဆိုနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။သံသရာထဲမွာကိေလသာေတြအမ်ားျကီရွိေနတဲ့အတြက္‌ေျကာင့္၊ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ၊ေမ့ေမ့ေလ်ွာ့ေလ်ွာ့နဲ႔ေနလို႔မရဘူး၊နာလည္သေဘာေပါက္မႈမွန္ျပီး၊အျမင္မွန္မႈေတြနဲ့အတူ၊ကိေလသာေတြ၊နဲပါေလ်ွာ့သြာေအာင္၊တစ္‌ေျဖး‌ေျဖး,နဲ႔,နဲနဲစည္၊က်ိဳးစာလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။