သေဘာေပါက္မွန္ေနလို႔ရိွရင္၊ကမ႓ာတိုးတက္လိမ့္မည္။

85,အ‌ေၾကာင္းအက်ိဳးေတြနာမလည္ပဲနဲ႔၊ေရွကလုပ္လာခဲ့တဲ့အစဉ္အလာအတိုင္း၊ဆက္ျပီးလုပ္မယ္ဆိုရင္၊မွန္နိုင္ပါမလာ၊မမွန္နိုင္ဘူးေနာ္၊တစ္ကမ႓ာလံုးမွာ၊မွားေနတဲ့သူ‌ေတြ‌ေနာက္ကိုလိုက္ၿပီးလုပ္စရာမလိုဘူး၊ဒါေပမဲ့တစ္ေယာက္မွန္သြားျပီးဆိုရင္၊ကမ႓ာေနာက္ထ၊တစ္ေယာက္ကေနအေယာက္ေပါင္းမ်ားစြာမွန္လာမယ္၊နာလည္မႈေတြမွန္လာတဲ့အတြက္‌ေျကာင့္၊ကမ႓ာ(တိုင္းျပည္)လည္းတိုးတက္လာမယ္။