ကုသိုလ္တရားသည္ေကာင္းတဲ့အရာေတြကို၊ရဲရင့္စြာလုပ္ရဲသည္။

86,ေကာင္းတဲ့ကုသိုလ္တရားေတြကို၊ရဲးရင့္စြာလုပ္ရမယ္၊မေကာင္းတဲ့အရာေတြကို၊လုပ္ရမွာရွက္‌ေျကာက္ရမယ္၊မလုပ္ရဲရဘူး၊မေကာင္းတဲ့အရာေတြကို၊ပါ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့၊မေကာင္းတဲ့အရာ‌ေတြရဲ့၊အျပစ္ရွိ‌ေျကာင္းကို၊ျမင္သိလိုက္တဲ့အတြက္‌ေျကာင့္ျဖစ္တယ္။