အက်ိဳးရိွတဲ့အရာကိုဝိုင္းဝန္းကူညီလုပ္‌‌ေဆာင္ေနၾကတာမိတ္ေဆြ။

87,တကယ္လို႔အားလံုးေမတၲာ‌ေတြရိွၾကမယ္၊မိတ္ေကာင္း‌‌ေဆြေကာင္းေတြျဖစ္ၾကမယ္၊အက်ိဳးရွိတဲ့အရာေတြကို၊ဝိုင္းဝန္ကူညီလုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္၊ပူျပင္မႈေတြရွိနိုင္အံုးမလာ၊မရွိဘူးေနာ္၊ပါျဖစ္လို့ပူျပင္ေသာကေတြျဖစ္ေနၾကတာလဲဆိုေတာ့၊တကယ့္တကယ္မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းေတြမျဖစ္ျကလို့ပဲ၊ကိုယ့္ရဲ့အက်ိဳးကိုပဲေမ်ွာ္လင့္တယ္၊မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကို၊လုပ္ျခင္ရင္လည္းလုပ္လိုက္တယ္၊သူမ်ားကိုညွင္းပန္းမယ္ဆိုရင္လည္းလုပ္လိုက္တယ္၊ပါ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့အျပစ္ကိုမျမင္လို့။