ကိေလသာအားလံုးသည္မသိမႈရဲ့ဆက္စပ္မႈျဖစ္သည္။

၊88,ကိေလသာသည္စိတ္ရဲ့ေတြေဝမံုဝါမႈစက္ျဖစ္တယ္၊ေလာဘတစ္မ်ိဳးထဲသက္သက္ရွိတာမဟုတ္ဘူး၊ေဒါသတစ္မ်ိဳးထဲသက္သက္ရွိတာမဟုတ္ဘူး၊ဒါေပမဲ့မသိမႈေမာဟလည္းရွိေနေသးတယ္၊သိုေသာ္မသိမႈရဲ့ေစ့စပ္မႈ‌ေတြ‌ေၾကာင့္ကိေလသာအားလံုးျဖစ္ေနတယ္။