မွားတဲ့အရာလုပ္သူေတြရဲ့အျပစ္ျဖစ္တယ္။

89,ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္သတၲဝါ‌အားလံုးေတြရဲ့အေပၚမွာ၊ျကီးမာေသာသနားၾကင္နာတဲ့စိတ္(ဂရုဏာ)စိတ္နဲ႔လည္းျပည္စံုတယ္၊မွားေနတဲ့အရာေတြကိုမလုပ္ဖို့အတြက္၊ဘယ္အရာကမွားျပီးဘယ္အရာကမွန္လဲဆိုတာကို၊သိေစျခင္တယ္၊ပါ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့၊မွားတဲအရာလုပ္တဲ့သူသည္အျပစ္ရွိတဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္။