တရားစခန္းေတွသည္၊တရားေတာ္ေတွကိုနားမလည္ဘူး။

116,ကျင့္ႀကံအားထုတ္တဲ့တရားစခန္းေနရာဖြင့္ၿပီးအမှန္အတိုင္းရွိတဲ့တရားေတာ္ေတွကိုနားမလည္ကြဘူး၊အဲဒါက ​ေတာ့လမ္းမွားရံုမက၊တစ္ျခားသူေတွကိုပါနားလည္မႈမွားေစတယ္။