မမြင္ႏိုင္တဲ့အႏၲရယ္သည္(ဘာလဲဆိုေတာ့)တရားေတာ္ေတြကိုနားမလည္တဲ့အရာေတြပဲ။

115,ျမြင္လို႔မရတဲ့အႏၲရယ္ထဲက၊တစ္ျခားအႏၲရယ္ထက္ႀကီးတာက၊ဗုဒၶဘာသာဆိုျပီးနားလည္ခဲ့တဲ့သူေတွက၊ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာကို၊ကိုးကွယ္တယ္လို့ထင္တယ္။ဒါေပမယ့္အမှန္အတိုင္းရွိတဲ့၊တရားေတာ္‌ေတွကိုနားမလည္ဘူး။ဒါ‌ေၾကာင့္မိုျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမ​ ေတွကိုနားမလည္ရင္မွားယြင္းတဲ့အရာဘက္ ကိုအားလံုးလိုက္ပါသြားတယ္။အျပစ္ရွိတာကိုအျပစ္ရွိမှန္မမြင္ပဲနဲ့၊ြမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္ကိုပ်က္စီးေအာင္၊ဝိုင္းဝန္းျပီးလုပ္ေဆာင္ျကတာနဲ့တူတယ္။