,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့တရားဓမၼေတြကိုနားလည္သေဘာေပါက္မွသာလွ်င္၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္ကို၊တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လို့ရနိုင္မယ္။

114,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲဖို႔အတြက္အေရးျကီးဆံုးအရာသည္၊ႀကီမားတဲ့အေဆာက္အဦး‌ေတြ၊တည္‌ေဆာက္ဖို့အတြက္မဟုတ္ဘူး။ဒါေပမယ့္ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အမွန္အတိုင္းရိွတဲ့တရားေတာ္ေတြကို၊နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းျဖစ္ရမယ္၊အဲဒါမွျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္ကိုတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ထိန္းသိန္းရာေရာက္တယ္။