အျမင္မွားမႈေတြကိုအျမန္ဆံုးစြန႔္လြတ္ဘို့သင့္တယ္။

113,ပစၥည္းဥစၥာေလ်ာ့နည္းျခင္းအာဏာေလ်ာ့နည္းျခင္း‌ေတြသည္ေလာကရဲ့ဓမၼာတာျဖစ္ရပ္ပဲ။ဒါေပမယ့္အျမင္မွားျခင္ဟာအျမန္ဆံုးစြန့္ပစ္ဖို့သင့္ေတာ္တယ္။‌ေရွ့ဆက္ျပီမစုေဆာင္းရဘူး။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့တကယ္လို့‌ေရွ့ဆက္စုေဆာင္းမိရင္အျပစ္ရွိၿပီးစြန့္ပစ္ဖို့မလြယ္ေတာ့ဘူး။