အျမင္မွားျခင္းရဲ့အျပစ္ေတြသည္၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမေတြကိုဖ်က္စီးေနတယ္။

112,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမေတြကိုပ်က္စ‌ီးေအာင္လုပ္‌ေနတဲ့လူေတြဟာ၊ဘယ္ေလာက္ထိအျပစ္ျကီးလိမ့္မလဲ။ကိုယ္တိုင္တစ္ေယာက္တည္းအျမင္မွားတာမကပဲနဲ့၊အမ်ားသူေတြပါ၊အျမင္မွားမႈေတြပ်ံ့ႏွံ‌ေစၿပီးလမ္းမွားေစျခင္းသည္၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမေတြကိုပ်က္စီးေအာင္လုပ္တာနဲ့တူတယ္။