တကယ္လို႔ေကာင္းမႈရဲ့အက်ိဳးကိုျမင္ရင္၊ေစာင့္ဆိုင္းဖို႔ျဖစ္ႏိုင္အံုးမလာ။

111ေကာင္းမႈရဲ့အက်ိဳးတရားကိုဘယ္ေလာက္ျမင္ႏိုင္မလဲ၊တကယ္လို့ေကာင္းမႈရဲ့အက်ိဳးရိွတာကိုျမင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္။ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာေနွာင္းေနွးမႈေတြရိွႏိုင္ပါ့မလာ။ဒါ‌ေၾကာင့္မို႔အားလံုးသည္၊နားလည္သေဘာေပါက္မႈေပၚမွာမူတည္တယ္၊ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ့၊အာဏာထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေပၚမွာမွ၊မမူတည္ဘူး။