ဘယ္သူကမွ၊မျမင္သိႏိုင္တဲ့အေသးစိတ္ကိေလသာတရားေတြကို၊ျမတ္စြာဘုရားကေဟာေပးသြားခဲ့တယ္။

110,ကိေလသာတဏွာသည္ဘယ္ေလာက္ေလးနက္သလည္းဆိုတာကို၊ျမတ္စြာဘုရားတစ္ပါးကလြဲလို့၊ဘယ္သူကသိမွာလဲ။လူေတြမျမင္နိုင္တဲ့အရာ၊‌ေနာက္ဘယ္အရာကမလိုက္ဖက္ဘူး၊မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုတာ၊ျမတ္စြာဘုရားကအဲဒီအရာသည္၊မသင့္ေတာ္တဲ့အရာပဲလို့ဆံုးမသြားတယ္။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့၊မသင့္ေတာ္တဲ့အရာကိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္၊ကိေလသာတဏွာေတြတိုးပြားလာေရးကိုျဖစ္ေစတယ္။