တကယ္လို႔တရား‌ေတာ္ေတြကိုနားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားလာမယ္ဆိုရင္လူေကာင္း‌ေတြလည္းမ်ားလာမယ္။

109,မသိမႈေတြနဲ႔အေပၚယံေလာက္မွာပဲျပသ္သနာေတြကို‌ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္အဲလိုဆိုမေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး။ဒါေပမယ့္ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အမွန္အတိုင္းရွိတဲ့တရားေတာ္ေတြကိုနားလည္သ‌ေဘာ‌ေပါက္ရင္၊နားလည္မွုေတြတိုးတက္ခိုင္မာလာျပီးလူ‌ေကာင္း‌ေတြတိုးပြါးလာတာနဲအမ်ွ၊မေကာင္းတဲ့သူေတြေလ်ွာနည္းလာလိမ့္မယ္တိုင္းျပည္အတြက္လည္းတိုးတက္ခိုင္မာလာမယ္။