ပညာသည္အားလံုးေသာေကာင္းမႈကုသိုလ္ဘက္ကိုေခၚေဆာင္သြားတယ္။,

108,ကကုသိုလ္သည္ေကာင္းျခင္းမဂ္လာျဖစ္ၿပီး၊အကုသိုလ္သည္မေကာင္းျခင္းအမဂ္လာျဖစ္တယ္။တကယ္လို့ပညာကနားလည္မႈမွန္၊အျမင္မွန္စြာနဲ့ဘယ္အရာကအက်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာကိုသိနိုင္စြမ္ရိွတဲပညာဆိုလို႔ရိွရင္ပညာကေကာင္းမႈကုသိုလ္အားလံုးဘက္ကိုလမ္းၫြန္သြားတယ္။တကယ္လို့မ်ား၊နားလည္သေဘာေပါက္၊မွန္ကန္မႈတိုးပြာလာသည္နွင့္အမ်ွ၊တိုင္းျပည္မွာရိွတဲ့လူေတြသည္မေကာင္းဆိုးဝါးမႈေတြကိုတိုးပြားလာေအာင္မလုပ္ေတာ့မွာေသခ်ာတယ္။