,ေရႊေငြ‌ေတြသည္ရဟန္သံဃာေတြကို၊ကိေလသာဝဲဂယက္ကေန၊ရုန္းမထြက္နိုင္ေအာင္အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။

118,ဘယ္အခ်ိန္မဆိုလူေတြကေငြကိုယူၿပီးရဟန္သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ေနသေရႊေတာ့၊အဲဒီလူသည္ရဟန္သံဃာေတြအေပၚမွာေကာင္းတဲ့လိုလားမႈ၊မိတ္ေဆြေကာင္းမျဖစ္တာအမွန္ေသျခာတယ္။ပါ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့ကိေလသာတဏွာျခစ္ထုတ္မဲ့သူအတြက္၊ကိေလသာ‌ေၾကာင့္တစ္ဖန္ျပန္ၿပီးေတာ့ညိုးနြမ္းရျပန္တယ္။