ကိေလသာအားရိွလာၿပီး‌ေျပားတဲ့စကား၊‌ေျပားတဲ့သူမစဉ္းစားဘူးဆိုရင္သူမ်ားေတွကိုပူျပင္ေသာကျဖစ္ေစတယ္။

138,စကား‌ေျပာတဲ့အခါမွာသတိမထားပဲ‌ေျပာတဲ့သူသည္၊‌ေျပာလာတဲ့စကားသည္နားေထာင္လို့မ ​ေကာင္းဘူး။အဲဒီအခ်ိန္မွာနားေထာင္တဲ့သူကစိတ္ပူေလာင္ေနရတာသိရဲ့လာ၊၊ေနာက္ျပီးကိေလသာအင္အားနဲ႔‌ေျပာလိုက္တယ္ဆိုတာလည္း‌ေျပာတဲ့သူမစဉ္းစားမိဘူး။ဒါ‌ေျကာင့္အဲဒီစကား‌ေျကာင့္တစ္ပါသူစိတ္ပူေလာင္ရတာကိုမသိလိုက္ရဘူး။