ကိေလသာရဲ့အျပစ္ကိုျမင္လို႔၊ကုသိုလ္တရားေတွပိုၿပီးတိုးတက်လာေအာင္က်ိဳးစား‌ေနရတယ္။

137,မြတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမတရားေတာ္ေတွသည္ထပ္ခါထပ္ခါဆံုးမသြားတာက၊လူတစ္ေယာက္ ကိုယ္စီကိုယ္စီမွာ၊ကိေလသာေတွအမ်ားႀကီးရွိၾကတယ္။ဒါ‌ေၾကာင့္ကိေလသာေတွခြစ္ထုတ္ဖို႔ႏွင့္၊ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတွ၊တိုးတက္ရန္အတြက္မေမ့‌ေလ်ွာ့ၾကရဘူး။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့ကိေလသာရဲ့အျပစ္ေတွကိုျမင္တဲ့အတြက္‌ေၾကာင့္ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတိုးတက္မ်ာလာေအာင္လုပ္ရျခင္းျဖစ္တယ္။