တကယ္လို႔လူႀကီး​​ေတွြမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမသာသနာကို၊မသင္ၾကားမ‌ေလ့လာဘူးဆိုရင္၊ခေလးေတြဘယ္သူ‌ေတြစီကသင္ျကားရမလဲ။

136,တကယ္လို့ဗုဒ္ဓသာသနာေတာ္သည္အက်ိဳးရိွတယ္လို႔ြမင္ရင္၊သင္ၾကားေလ့လာဆည္းဖူးသင့္တယ္။က္ိုယ္ကိုတိုင္လည္းေလ့လာသင္ျကားရမယ္၊တစ္ပါးသူေတွကိုပဲ၊ေလ့လာသင္ျကားေစၿပီး၊ကိုယ္ကိုတိုင္ကမသင္ျကားမေလ့လာဘူး။အမ်ားအားျဖင့္ကေလးေတွကိုသင္ျကားေလ့လာေစချင္ၾကတယ္။ဒါေပမယ့္လူႀကီးေတွကမသင္ျကားမေလ့လာၾကဘူး။ဒါ‌ေျကာင့္တကယ္လို့လူႀကီးေတွကမေလ့လာမသင္ၾကားရင္၊ကေလးေတွကဘယ္သူ့စီက ​ေနေလ့လာသင္ၾကားယူရမလည္း။