ခ်ီးမႊမ္းကဲ့ရဲ့ျခင္းဆိုတာမထူးဆန္းဘူးဓမၼတာပဲ၊တေန့တေန့ကိုအခ်ိန္ကုန္ၿပီးျဖစ္ေပၚေနတဲ့တရားသေဘာေတြကိုေတာ့မသိၾကဘူး။

143,ခ်ီးမႊမ္း၊ကဲ့ရဲ့(၇)ရက္ဆိုသလို ကဲ့ရဲ့ျခင္းႏွင့္ခ်ီးမႊမ္းျခင္းသည္တကယ္မထူးဆန္းေသာဓမၼတာအ‌ေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။တကယ္လို့ဒီလိုမထူးဆန္းေသာဓမၼတာအ‌ေၾကာင္းျဖစ္ခဲ့ရင္၊ဘယ္သူအခ်ိန္ကုန္ခံျပီးေတာ့၊ပူျပင္စိတ္၊တုန္လုပ္စိတ္ေတွ၊ျဖစ္ခံေနတဲ့သူေတွအားလံုးသည္၊အရမ္းကို။ တံုးအတဲ့သူျဖစ္တယ္။ပါ‌ေၾကာင့္လဲဆိုေ
တာ့၊ေလာကရဲ့မထူးဆန္းတဲ့ဓမၼတာသေဘာတရားေတွကိုမသိတဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္။