အေတြးေခၚမေကာင္းရင္ ကို႔ကိုဒုကၡေပးတယ္

4,,ဘယ္သုကိုယ္မွ မေကာင္းတဲ့အေၾကာင္ မသင့္ေတာ္တဲ့မေကာင္းမႈေတြနဲ႔မေတြးေတာရဘူးပါျဖစ္လို႔လည္ဆိုေတာ့ ကို႔ရဲ႕အကုသိုလ္ကံျဖစ္မလို႔အဲဒီကံဟာ အကုသိုလ္ကံျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီအကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ အပယ္ဘံုကိုယ္ သြာေရာက္ရႏိုင္တယ္

 

One should not think ill of others, for it is harmful to oneself.  For all unskillful actions lead one to woeful realms.