အခြင့္အေရးမစံုဆံုးေစပဲ ေကာင္းမႈစုေဆာင္ျခင္ႏွင့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္

3,ကုသိုလ္ကံတရား တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ဆိုရင္အဲဒီလူသည္ ေက်းဇူးတရားကိုယ္ တကယ္သိရမည္အဲဒီကုသိုလ္တရားသည္ အကုသိုလ္တရားေတြကိုယ္ပါသြားဖို႔အတြက္ဘယ္အခြင့္အေရးကိုမွ (မစံုဆံုးေစရပဲ)ပစၥဳပၸန္ဘဝမွာေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြကိုယ္ စုေဆာင္ဖို႔အတြက္ဘယ္အခြင္အေရးေတြပဲျဖင္ျဖင့္ ဘယ္ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြပဲျဖင္ျဖင့္(အစံုဆံုးမခံရဘူး)

 

For skilfulness to be cultivated, one needs to rightly see its benefits.  This can lead to the abandoning of unskilfulness and taking all opportunities to cultivate good (kusala) in our daily lives, no matter what kind of good it is.