“ေသရမယ္ ေသရင္ကို႔ေနာက္ဘာပါသြားမလဲ,,

2,ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ေသမွာပဲ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကိုယ္အမ်ားဆံုးလုပ္ရင္မေကာင္းဘူးလာတရားေတြကိုယ္အမ်ားဆံုးနာလည္သေဘာေပါက္ရင္ေကာမေကာင္းဘူလာေကာင္းမႈစုေဆာင္ျခင္ေတြကိုယ္ အခြင္အေရျပစ္ၿပီးေတာ့တရားေတြကိုယ္ဘယ္လိုနာၾကားႏိုင္မွာလဲ

 

Everything that is born dies.  Would it not be best to do good and understand Dhamma?   These are the only things that follow to world beyond.  W should not abandon opportunities to do good and understand dhamma.