13,ေကာင္းတဲ့အရာအ ႀကိဳးရိွတယ္ လုပ္ဖို့သင့္တယ္

13,ကိုယ္ေကာင္းတာလုပ္ေနလို႔ရိွရင္ ပါ‌ေၾကာက္ေနစရာလိုေနေသလဲ သူမ်ားညိ့ကပ္တြယ္တာေနရင္သူ႔ကိစၥ သူမ်ားမ ႀကိဳက္ရင္လဲသူ႔ကိစၥ သူမ်ားဘယ္လိုေတြးမလဲ ဘယ္လိုေတြးေတြးသူ႔ကိစၥ ကိုယ္လုပ္ေနတာအ ႀကိဳးရိွ႔ရဲလာ
တကယ္အႀကိဳးရိွရင္လုပ္သင့္လာ အ ႀကိဳးရိွတယ္ေကာင္းတယ္အဲတာဆိုလုပ္ကင့္တယ္သ

စခန္သည္ ျမတ္စြာရဲ့သာသနာအဆံုအမကို ျဖက္စည္းျဖစ္သည္

12,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာအဆံုအမ‌ေတြကိုယ္ မေလ့လာ မသင္ယူ မသိရင္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာအဆံုအမ‌ေတြကိုယ္ဘယ္လိုကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ႏိုင္မွာလဲ မ်ားေသာအာ ျဖင့္ မွာတဲ့ဘက္ကိုသာ ပို႔သ ျပသေန ၾကတယ္ -ပတိပတ္မွာ အလုပ္မွာ-အဲဒီအရာေတြကပဲ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာအဆံုအမေတြကို ျဖက္စီေန ၾကတယ္

လူဝတ္နဲ႔လဲ တရားနာေထာင္ တရားနာလည္ရင္ ကိေလသာကိုယ္ ျခစ္ထုတ္လို႔ရတယ္

11,,ရဟန္းဝတ္ျခင္သည္ ၊ကိေလသာ၊ပါးသြာ ျခင္ နဲးသြာ ျခ င္ကုန္သြာ ျခင္ အ‌ေၾကာင္းမဟုတ္ရင္ ဘယ္အ‌ေၾကာင္‌ေၾကာင့္နဲမွ ဘုန္းႀကီးဝတ္စရာမလိုဘူးလူဝတ္နဲ႔လဲပဲ တရားနားေထာင္လို႔ရတယ္ တရားနာလည္သေဘာေပါက္လို႔ရတယ္ ကိေလသာ နဲပါးကုန္ခန္ေအာင္ျခစ္ထုပ္လို႔ရတယ္

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္အေကာင္းဆံုးနဲ႔လုပ္ေနတယ္

10,,ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္အေကာင္းဆံုနဲ႔ မွန္တာကိုယ္ပဲလုပ္ဘယ္သူကမုန္းမလဲ ဘယ္သူကလက္ခံမလဲ ဘယ္သူတဦးတေယာက္မွမေက်နပ္ဘူးျဖစ္ပါေစဘယ္သူ႔ကိုယ္မွ တားလို႔မရဘူး

 

Do the right things with a kind and good intentions.  Whether people love, hate or are unsatisfied in anyway this cannot be stopped.

ေနာက္ဆံုးအ ႀကိမ္ပဲ ျမင္ေတြ့႔ ၾကရ‌ေတာ့မယ္ ေကာင္းတာလုပ္မလာ ဆိုးတာလုပ္မလာ

9,,သူလည္းအကုသိုလ္ရိွတယ္ ကိုယ္လည္းအကုသိုလ္ရိွတယ္ အဲဒီလူကိုမုန္းေနအံုးမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူကိုမွမက်ိဳက္ဘူးဆိုပါေတာ့ နဲနဲခေလစဉ္စာ ၾကၫ့္လိုက္ သူ႔ကိုယ္ေနာက္ဆံုးအ ႀကိမ္ပဲေတြ့ ျမင္ရမယ္ သူနဲ႔ကိုယ္ဘယ္ေတာ့မွ မ ျမင္ေတြ့႔ ၾကရေတာ့ဘူးဆိုရင္ အဲဒီလိုဆိုပါလုပ္ရမလဲ ေနာက္ဆံုးမွန္း ျခင္မ ျဖစ္ေအာင္ ေကာင္းတာလုပ္မလာ ဒါမွမဟုတ္ မေကာင္းတာလုပ္မလာ

 

Others can be. unskillful and so can we. We can dislike or get angry at others, but remember this:  this may be the last time that we see this person.  If this is so, should we be kind or mean to them?

အေတြးေခၚမေကာင္းရင္ ကို႔ကိုကိုယ္ဓါမ္ျပန္ေပးတယ္

8,,ဘယ္အရာကဗု‌ဒ္ဓအဆံုအမွ မဟုတ္တာလဲဗုဒ္ဓရဲ့အဆံုအမွ မဟုတ္ရင္ သေဘာေပါက္မွားမယ္အျမင္မွားမယ္ ကိုယ္ကလူမွန္ျဖစ္ရမယ္မွာတဲ့အရာကိုအားမေပရဘူး

 

Whatever is not supportive of the Triple Gems will lead to further misunderstanding and erroneous views. Therefore one must should true to the teachings of the Buddha and not encourage anything that will lead to misunderstanding.

တရားးကိုနားမလည္သေဘာမေပါက္ရင္ေကာင္းမႈျဖစ္ေပၚလာရန္ခတ္တယ္

7,,လြန္ေလၿပီေသာအတိတ္ဘဝကလာခဲ့တာ ဒီဘဝမွာ ဒီလိုလာျဖစ္မာကိုယ္ဘယ္သူမွမသိခဲ့ပါဘူးအခ်ိန္ေရာက္လို႔ ဒီဘဝကိုစြန္႔လြတ္ခြဲးခြာသြားရျပန္ေတာ့လည္းသဘာဝအတိုင္းရိုရိုးေလးပါပဲ အဲဒီလိုဆိုလို႔ရွိရင္ေကာင္းမႈေတြကိုယ္စုေစာင္ ပညာေတြကိုယ္စုေစာင္အျမင္မွန္ေတြကိုယ္စုေစာင္ရမယ္ပါျဖစ္လို႔လည္ဆိုေတာ့ တရားေတြကို သေဘာမေပါက္နားမလည္ခဲ့လို႔ရွိရင္ ေကာင္းမႈလုပ္ဖို႔ဆိုပိုခက္ေရာမ်ားလာဖို႔တိုးတက္ဖို႔ဆိုမ‌ေျပားနဲ႔ေတာ့

 

We parted from our previous lives not knowing what we would be in this life, much like the time when we will pass on from this world.  Such is the natural course.  Therefore, cultivate what is good, cultivate understanding that sees rightly.  For without understanding, it is rare that any good will arise.

ငါမရွိဘူးတရားပဲရွိတယ္

6,,တရားစကာလံုးကပဲ တရားျဖစ္ေနၿပီးဒို႑ာရီထဲးမွာ သိမ္းထားရရဲ႕လာတကယ့္တည္ျမဲေနေအာင္သိမ္းထားဖို႔ေကာင္းတယ္ငါမဟုတ္ဘူး ငါမရွိဘူး တရားပဲရွိတယ္ အားလံုးရွိတာကတရားပဲအဲဒါပဲ အဲဒီစကာလံုးေတြပဲ ဒို႑ာရီထဲးမွာသိမ္းထားဖို႔ေကာင္တယ္ ပါျဖင့္လို႔လဲဆိုေတာ့အဲဒီလိုတခ်ိန္လံုးျဖစ္ေနလို႔ပဲ

 

Simple words: dhamma is dhamma.  Are these words being taken to heart?  This should be firmly established in mind:  no self, no me, only dhammas.  This is worth bearing in mind for it will ever be true.

ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျဖင့္ဖို႔ စြန္႔လြတ္

5,,ပစၥည္းအုတ္စာစြန္႔လြတ္ၿပီးေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳမေကာင္းတဲစိတ္ကိုစြန္႔ျပစ္သူမ်ားအေပၚမေကာင္းတဲ့စိတ္ကိုယ္ပါတကယ္သိခံတဲ့စိတ္ရွိရမယ္ အားလံုးပါရမီျဖစ္ဖို႔အတြက္စိုရင္ဒီလိုပဲေကာင္းမႈကုသိုလ္ေျဖေျဖးျခင္ျဖင့္ရမယ္

Giving up things for others is generosity.  Giving up ill-will toward is also generosity.  It takes patience to cultivate all kinds of skillful actions.  Thus is the increasing of goodness.

အေတြးေခၚမေကာင္းရင္ ကို႔ကိုဒုကၡေပးတယ္

4,,ဘယ္သုကိုယ္မွ မေကာင္းတဲ့အေၾကာင္ မသင့္ေတာ္တဲ့မေကာင္းမႈေတြနဲ႔မေတြးေတာရဘူးပါျဖစ္လို႔လည္ဆိုေတာ့ ကို႔ရဲ႕အကုသိုလ္ကံျဖစ္မလို႔အဲဒီကံဟာ အကုသိုလ္ကံျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီအကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ အပယ္ဘံုကိုယ္ သြာေရာက္ရႏိုင္တယ္

 

One should not think ill of others, for it is harmful to oneself.  For all unskillful actions lead one to woeful realms.

Copy link
Powered by Social Snap