ပညာသည္အကုသိုလ္ရဲ့အ ျပစ္ကိုျမင္တယ္

30။ပညာသည္ အကုသိုလ္ရဲ့အျပစ္ကိုျမင္တယ္ေနာက္ေတာ့ကုသိုလ္ရဲ့အက်ိဳးကိုယ္လည္းျမင္တယ္ပညာသည္တ‌ေျဖ‌ေျဖးျခင္ကုသိုလ္ရဲ့အက်ိဳးကိုယ္ျမင္ၿပီမ်ားလာဖို့အတြက္ေခၚေစာင္သြားလိမ့္မယ္။