အစကတည္းက‌ေျဖာက္မွတ္

31။‌ေျဖာက္မတ္တဲ့သူျဖစ္ဖို့ ယခုအခ်ိန္ ယခုအခါကတည္းကစၿပီ‌ေျဖာက့္မတ္ျဖစ္ရမယ္ ယခုအခ်ိန္ကတည္းကစၿပီ မ‌ေျဖာက္မတ္ရင္ ေနာက္ထ‌ေျဖာက္မတ္ႏိုင္အံုးမလာေဟာဒီေလာကႀကီးထဲးကေနဘယ္အခ်ိန္စြန႔္လြတ္ထြက္ခြါရမာကို ဘယ္သူသိႏိုင္မာလဲယခုအခ်ိန္လဲျဖစ္ႏိုင္တယ္အဲဒါဆို ‌ေျဖာက္မတ္မယ္ဆိုရင္ယခုတရားနာေထာင္‌ေနတဲ့အခ်ိန္ကတည္းကစၿပီ‌ေျဖာက္မတ္လိုက္ေတာ့။