တရားဓမ္မကိုမၾကားနာရဘူးဆိုရင္ အေမွာင္ႀကီေမွာင္အံုးမာပဲ

33။ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမေတြကို ဒီဘဝမွာၾကားနာရဘို႔အခြင့္အေရးမရိွခဲ့ဘူးဆိုရင္ေနာက္ေနာက္ဆို အရင္ကအတိုင္းလိုပဲေမွာင္ေနအံုးမွာပဲယခုလက္ရိွအမွန္အတိုင္းရိွေနတဲ့အရာေတြကိုယ္တခါမွမသိခဲ့ဖူဘူး