အမွန္ကိုသေဘာေပါက္တယ္

34။အမွန္ကိုယ္သိတဲ့သူဟာ အက်ိဳးမရိွတဲ့အရာေတြကိုယ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။အကုသိုလ္ျဖစ္ေစမဲ့အရာေတြကိုယ္လည္းမလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အက်ိဳးရိွတဲ့အရာေတြကိုယ္ပဲလုပ္ေတာ့တယ္။ကုသိုလ္ျမင့္မာလာေစမဲ့အရာ‌ေတြကိုယ္ပဲလုပ္‌ေတာ့တယ္အဲဒါဆို ဒီကမ႓ာ ျမင့္မာလာလိမ့္မယ္။အဲဒါတရားပဲေနာက္ၿပီေတာ့ အမွန္ေတြကိုယ္သေဘာေပါက္ေနတာပဲ။