ေနာက္ဘဝလိုက္ပါသြာမာ ကုသိုလ္ႏွင့္အကုသိုလ္

35။ရွိေနတဲ့ ေရြေငြပစၥည္းဥစၥာေတြအားလံုးေဟာဒီကမ႓ာကေနထြက္ခြါသြားခဲ့ရင္ ပါတစ္ခုမွယူသြားလို႔မရဘူး။ကိုထင္ထာခဲ့တဲ့ကိုယ့္ခႏၵာကိုယ္ေတာင္မွဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွကို႔ယ္ေနာက္လိုက္ပါသြားလို႔မရဘူး။အဲဒါဆို ဘာတစ္ခုမွလိုက္ပါသြားလို႔မရဘူး စိတ္ထဲမွာရိွ‌ေနတဲ့ကုသိုလ္စိတ္အကုသိုလ္စိတ္ကလြဲးလို႔။အခ်ိနိတိုင္ျဖစ္ေပၚၿပီစုေစာင္းေနတဲ့စိတ္သည္ ဆက္လက္ၿပီေတာ့စုေစာင္းထားသြားလိုက္။