တကယ္လို႔မ်ား မစရင္ ေရာက္မက္ရက္မရိွဘူး။

36။ယခုအခ်ိန္အားလံုးတရားနာေထာင္ေနတဲ့သူေတြယခုကတည္းကစ ေရွဆက္သြားရမက္လမ္ဟာအရွည္ႀကီက်န္ေသးတယ္။အဲ့ဒါတရားရဲ့နက္နည္းျခင္းပဲ။ဒါေပမဲ့ ယခုကတည္းက မစဘူးဆိုရင္ ေနာက္ေရာက္မက္ရက္မရိွဘူး။ အဲ့ဒါဆို ယခုကတည္းက စိတ္ထဲမာရိွတဲ့အတိုင္စမယ္ဆိုရင္ တစ္ဘဝစ‌ီ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ ေနာက္အက်ိဳးလည္းအမ်ားျကီျဖစ္သြားမယ္။