အကုသိုလ္သည္ပူေလာင္တယ္စုပ္ေထြးတယ္။

37။စုပ္ေထြးေနတာေတြေသာကျဖစ္ေနတာ‌ေတြပူေလာင္ေနတာေတြဟာအကုသိုလ္‌ေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္။ယခုတေန့တာဘဝတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီေတြးေတာျခင္သည္မွားရႊန႔္ေနတာ အကုသိုလ္‌ေၾကာင့္ျဖစ္ရပါတယ္။ကုသိုလ္‌ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။