အကုသိုလ္သည္၊ပူေလာင္တယ္စုပ္ေထြးတယ္။

37။ေကာင္းမွူကုသိုလ္ျဖစ္မဲ့အရာဆိုရင္ ဘယ္ဟာမဆို နဲနဲစည္နဲနဲစည္စုေဝးစုစည္းထားလိုက္။တေန့ၾကရင္အားရိွလာေအာင္လုပ္ေပးလိမ့္မယ္၊အကုသိုလ္အားေလ်ွာ့နဲလာဘို႔အတြက္။

 

Cultivate all kinds of skilfulness (kusala) little by little, moment by moment.  One day it will be firm enough to weaken the unskillfulness (akusala).