ေကာင္းမႈ႔ကုသိုလ္လုပ္တာ၊‌ေပးတာ၊ယၾတာအတြက္။

39။ကုသိုလ္လုပ္တာဘယ္အတြက္လဲ အဲဒီလူလမ္းေဘးနားမာကုသိုလ္လုပ္ေနတာျဖစ္ေနပါေစ၊ အဲ့‌ဒါလဲကုသိုလ္ေပးေနတာပဲ၊ သိုေသာ္ ေဝဖန္သံုသပ္ၾကၫ့္ရတယ္၊ဒီကုသိုလ္လုပ္ေနတာပါအတြက္လဲ၊ ကုသိုလ္မ်ားမ်ားရဘို႔အတြက္လာ၊ ဒါမွမဟုတ္ယၾတာ‌ေျခတာလာ၊ဒါမွမဟုတ္ သူမ်ာေတြကိုကူညီေနတာလာ၊ ဒါ‌ေတြေဝဖန္သံုသပ္ရတယ္။