ေနာက္ဘဝဘာျဖစ္မလဲေသတဲ့အခ်ိန္ေရာက္ရင္သိတဲ့အခ်ိန္ပဲ

40။ေနာက္ဘဝ ဘာျဖစ္မလဲအခုမသိနိုင္ဘူး။ေနာက္ၿပီဘယ္အခ်ိန္ေသမလဲ ဘယ္အခ်ိန္ေမြးမလဲဆိုဒါကို အဲ့ဒီအခ်ိန္ေရာက္မွပဲ သိမယ္။