မွားေနတဲ့အရာေတြကို ျမန္ျမန္မျပစ္ထုတ္လိုက္ဘူဆိုရင္ ကို႔ေနာက္အမ်ားႀကီလိုက္ ပါသြာရအံုမယ္

41.မွန္ေနတဲ့အရာျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ပါျဖစ္လို႔မလုပ္လိုက္ရတာလဲမွားေနတဲ့အရာေတြကို ျမန္ျမန္မျပစ္ထုတ္လိုက္ဘူဆိုရင္အဲ့ဒီအမွားေတြကိုယ္စုေစာင္းမိၿပီေတာ့ ကို႔ေနာက္တပံုႀကီ လိုက္ပါလာအံုမယ္။အဲ့ဒါဆို အျမင္မွန္သေဘာေပါက္မွန္ရိွတဲ့သူဆိုရင္မတုန္မလုပ္ပဲနဲ႔ မွန္တဲ့အရာေတြကိုလုပ္ေတာ့တယ္။