ေကာင္းမႈလုပ္ဘို့ဆိုရင္ အခ်ိန္ကိုမေစာင့္သင့္ဘူး

42.ဘဝကတိုေတာင္းလွတယ္ ဒီညေနေလာက္ပဲေနရေတာ့မယ္ ဒါမွမဟုတ္ မနက္ျဖန္ေလာက္ပဲေနရေတာ့မယ္ဆိုရင္အဲ့ဒါဆို ကို႔အတြက္အက်ိဳးရိွတဲ့အရာေတြကိုယ္ပိုၿပီလုပ္သင့္တယ္ ဒါဆိုရင္ မွားေနတဲ့အရာ‌ေတြကိုျပစ္ထုတ္လိုက္
ေနာက္ မွန္ေနတဲ့အရာဆိုရင္ျမန္ျမန္လုပ္ရမယ္ပါျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့ဘူ မေစာင့္နဲေတာ့။