တရားေဆြးေနြးျခင္းသည္မင္ဂလာျဖစ္သည္

43.တရားေဆြးေနြးျခင္းသည္မင္ဂလာျဖစ္တယ္၊ပါျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့သေဘာေပါက္အမွန္ေတြရိွေအာင္လုပ္ေပးတယ္။ေနာက္ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးဖတ္တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးေတြးၿပီေတာ့ ေနာက္အခြင့္အေရးရရွိရင္ဘယ္အရာကမွန္သလည္းဆိုတာကို ပူးေပါင္းၿပီေဝဖန္သံုသပ္အ‌ေျဖထုတ္ၾကရမယ္။မွန္တဲ့အရာကိုလက္ခံလိုက္ေနာက္ေတာ့ မွားတ‌ဲ့အရာကိုစြန႔္လြတ္လိုက္။