ေကာင္းမႈကိုတျခားအရာ ‌ေျပာင္းလို႔မရဘူ

44′.တကယ့္တကယ္ေကာင္းမွုဟာ ဘယ္သူသိသိမသိသိ၊ဘယ္သူေတြဘယ္လိုေတြးမလဲ၊ ေကာင္းမႈကိုတျခားအရာနဲ႔‌ေျပာင္းလဲလို႔မရပါဘူ၊ေကာင္းမႈဟာေကာင္းမႈပါပဲ။